Skip to main content

07.13 Az Atya Egyszülöttje

Dátum: 
2019.07.13

János 1,14-17

AZ ATYA EGYSZÜLÖTTJE

   János apostol ezt a címet legalább négyszer használja. Elmondja, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát, 1Jn 4,9; Isten "adta egyszülött Fiát" a keresztre, Jn 3,16; a megdicsőülés hegyén Krisztus bemutatta igazi dicsőségét, "mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét", Jn 1,14; és hinnünk kell Isten egyszülött Fiának a nevében, Jn 3,18.
   Világos, hogy az "egyszülött" kifejezés Krisztusra vonatkozóan nem utalhat természetes származásra, minthogy Ő örökkévaló. Nem is szükséges, hogy természetes leszármazásra vonatkozzon, mivel Izsákról azt mondja az Írás, hogy ő Ábrahámnak az egyszülöttje, Zsid 11,17. Ábrahámnak azonban sok fia volt, beleértve Izmáelt és Izsákot is. Viszont nem Izmáel volt az ígéret fia, akin keresztül a Messiás el fog jönni. Így Krisztus, mint az egyszülött, az asszony megígért magva, 1Móz 3,15, és Atyjának különleges, egyedülálló módon szeretett Fia.
   Lukács feljegyzi az Úr három csodáját, amelyek mindegyikében egyetlen gyermek szerepel. Mindegyik esetben a gyermek vagy halott volt, vagy közel állt a halálhoz. Ezek emlékeztetnek bennünket az egyszülött Izsákra az áldozati oltáron. Mutatja az Úr gyengédségét azokhoz, akik elveszítették drága és egyetlen kincsüket. Ő megérti ezt; Ő volt a nagy "egyszülött". Örömöt vitt a naini özvegyasszony egyetlen fiának temetési szertartásába, Lk 7,12. Jairusnak volt egy éppen meghalt tizenkét éves lánya, akit az Úr feltámasztott, Lk 8,41-42.49-56. Aztán egy férfi a hegy lábánál hozott egy démontól megszállt egyetlen fiút, aki élő volt, de közel a halálhoz, Lk 9,38-39.
   Izsák és József két figyelemreméltó fiú Mózes 1. könyvében. Izsák Krisztusnak, az egyszülött Fiúnak az előképe. József azonban különleges öltözetével az Urat mint igen szeretett Fiút ábrázolja. Azt a szót, hogy "szeretett", csak Krisztusra használták az evangéliumokban - az Atya szavaként hallható az Úr bemerítkezésekor és megdicsőülésekor, a sáfárról szóló példázatban, valamint a Mt 12,18-ban.
   Atyánknak örökbefogadás útján sok fia és lánya van, akiket nagyon szeret, és minket is közéjük számlálnak. De csak egyetlen "egyszülöttje" van, akié minden dicsőség. Adjuk neki "a dicsőséget, mint az Atya Egyszülöttjének".

Jn. 1.14-17 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.