Skip to main content

07.16 József Fia

Dátum: 
2019.07.16

János 1,43-51

JÓZSEF FIA

   Máté evangéliuma 1. fejezetének 20. versében József úgy van leírva, mint Dávid fia". Ez emlékeztet bennünket arra, hogy a nagy király leszármazottja volt, és ez által jogi támogatást nyújtott az Úr Jézusnak Izráel trónjához. A "József fia" kifejezést az evangéliumokban nagyon gyakran gúnnyal alkalmazták, mintha azt mondták volna: "Végül is, ismerjük ennek az embernek a szüleit; Ő nem különleges ember." Lukács evangéliuma 4. fejezetének 22. versében a názáreti zsinagóga zsidó gyülekezete meghökkent Krisztus állításain. Megrökönyödésük azonban rövidesen gyűlöletbe csapott át, amikor hallották tanítását Isten pogányok iránti kegyelméről Illés és Elizeus napjaiban. Válaszul erre meg akarták gyilkolni, letaszítva egy közeli szirtről, Lk 4,23-30, de nem sikerült nekik. János evangéliuma 6. fejezetének 42. versében a tömeg is ezt a címet használta, hogy elutasítsa Krisztus igényét az Isten voltra.
   Sokakkal ellentétben, akik Jézus lakóhelyéről származtak, Fülöp ezt a kifejezést nem lekezelő módon alkalmazta. Csupán azonosítani akarta azt az embert, akiről beszélt. Nyilvánvaló, hogy Nátánaélre ez nem tett mély benyomást. Válasza Jézus lenézett názáreti lakóhelyére célzott. Azonban nyilván elgondolkozott: "kicsoda az a József?" Ha tudta volna, hogy a kérdéses apa közönséges kézműves, valószínűleg nem tekintette volna az Úr Jézust Messiásnak.
   Az a tény, hogy Urunk nem tartotta méltóságán alulinak, hogy "József Fiának" nevezzék, megmutatja hatalmas alázatát és kegyelmét. Végül is Ő valójában "a Magasságos Fia" volt, Lk 1,32. Ennek ellenére elfogadta azt az alacsony helyzetet, hogy mint egy egyszerű ács fia váljon ismertté, hogy üdvözíthesse a világot. Ezt a helyzetet foglalva el egy júdaista családban, fenntartotta királyi meghatalmazását. Ugyanakkor ez a cím arról beszél, milyen messzire süllyedt Dávid leszármazási vonala. Nem voltak hatalmon - még csak vazallusai sem voltak az uralkodó római rezsimnek. Ehelyett azt találjuk, hogy Dávid egyik leszármazottja közönséges mesteremberként dolgozik. Se gazdagság, se dicsőség nem jellemezte József családját. Urunk tehát olyan körülmények közé jött, ahol az emberek nem voltak abban a helyzetben, hogy visszaköveteljék Dávid trónját. Hála Istennek, "József Fia" képes volt megragadni azt, ami jog szerint az Övé. Ő volt arra hivatva, hogy atyjának, Dávidnak a trónjára lépjen, annak legteljesebb értelmében, Lk 1,32; Zsolt 110,1.

 Jn. 1.43-51 És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.