Skip to main content
Dátum: 
2019.07.29

János 14,1-7

ÚT

   Hamis istenségek és mennybe vezető csalárd ösvények légiói vannak ebben a sokkultúrájú, sokhitű világban. A Szentírás beszél egy népszerű útról, amelyről az emberek többsége azt hiszi, hogy elvezeti őket az örök megelégedettségre, de valójában szellemi halálba vezet, Péld 14,12. Az ember a saját képmására, vagy állatok képére formál isteneket, könnyelműen megrabolva az igaz és élő Isten dicsőségét, Róm 1,21-23.
   Valójában csak egyetlen legfőbb Létező van, aki egyetlen utat jelöl ki, amelyen az ember a színe elé juthat. Ez nem a mi választásunk dolga. Isten szent, és nem nézheti el a bűnt. Gyűlöli a gonoszságot, és azt meg kell ítélnie. Minthogy "mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének", Róm 3,23, a Mindenhatóhoz vezető út reménytelenül lezártnak tűnik. Hála az Úrnak, van egy Istenhez vezető út, amely nyitva áll mindenkinek, aki azt keresi. A valóságban az út egy Személy - az Úr Jézus Krisztus.
   Az Úr Jézus lett az Út Istenhez, a dicsőséghez, örök élethez és mennyhez úgy, hogy először emberi (hús)testet vett magára. Belépett ebbe a világba, hogy megbékítse az embert Istennel a bűn ősrégi problémájának megoldása révén. Az ember gonosz szívének meg kell változnia és múltbeli igaztalan cselekedeteinek megszűnnie. Isten szentségét és tökéletesen igazságos törvényét fenn kell tartani. Az ilyen csodálatos üdvösség létrehozásának egyetlen eszköze vezette Isten Fiát a keresztre. Ott Krisztus önként letette életét, mint jóvátételi áldozatot a bűnért. Ézsaiás megerősíti: "az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette", Ézs 53,6 (Rev. Károli), Péter pedig hozzáteszi: "Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg", 1Pt 2,24.
   Az Istenhez vezető út tehát attól az Embertől függ, aki meghalt és feltámadt a megigazulásunkért. Nem Krisztus, plusz valami más; még csak az sem, hogy Jézus mutatja nekünk az utat. Hanem Ő az Út - vérébe vetett hit által az ember új életre és Istennel békességes közösségre jut. Ahogyan a korai apostolok is összefoglalták: "nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk", Csel 4,12.

Jn. 14.1-7 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat? Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.