Skip to main content

08.01 Pártfogó

Dátum: 
2019.08.1

János 14,15-27; 16,5-11

PÁRTFOGÓ

   Amikor az Úr Jézus arra készült, hogy elhagyja ezt a világot, és az Atyához menjen, ígéretet hagyott a tanítványoknak: "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok", Jn 14,18. Megismételte ezt az ígéretet tanítványainak, amikor ezt mondta: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én Igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála", 14,23. Tanítványainak mondott beszédének szövegösszefüggésben megmutatta, hogy Ő és az Atya, a Szent Szellem által fog eljönni a tanítványokhoz. Munkája és útjai miatt "más Pártfogó"-nak nevezte a Szent Szellemet. A szó, amelyet az Úr használt a "másra", nem a heteros, amely valamilyen más fajtát jelent, hanem az allos, amely egy másikat jelent ugyanabból a fajtából. Ez világos utalás Isten hármas egységére.
   Megfigyeltük az ígéretet. Szemügyre vettük röviden a személyeket. Figyeljük meg most az Ő jelenlétét. Az Úr Jézus azt mondta erről a más Pártfogóról, hogy "nálatok lakik, sőt bennetek lesz", 14,17. Velük volt az Úr teljes szolgálata alatt. De pünkösdig nem lakott bennük. Pál beszélt a bennünk lakó Szent Szellemről, amikor ezt írta: "Őbenne (Krisztusban) pedig titeket is, miután hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel", Ef 1,13.
   Miért nevezte Őt Pártfogónak? A szó olyan valakire utal, akit segítségül hívtak. Ő olyan, aki felveszi valakinek az ügyét, és segít rajta. A Földön az Üdvözítő távollétében a Szent Szellem a szentek Közbenjárója. Pál mondta egyik munkájáról: "Ugyanígy segít a Szellem is a mi erőtlenségünkön", Róm 8,26. Az Úr ezt mondta róla: "nálatok lakik, sőt bennetek lesz", Jn 14,17. Bennünk lakása miatt szolgálata változatlan és szakadatlan. "Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent", 14,26. Tanító szolgálat az Övé. "Rólam tesz bizonyságot", 15,16. Az Övé Krisztus bemutatásának szolgálata. "Megfeddi a világot", 16,8 (Rev. Károli). "Elvezet titeket a teljes igazságra", 16,13. "Az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek", 16,13. "Engem fog dicsőíteni, 16,14. Ő a Tanácsadó, a Vigasztaló, a Vezető és Krisztus Dicsőítője.

Jn. 14.15-27 „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?” Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.” „Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.