Skip to main content

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2019.08.5

János 17,24-26

IGAZSÁGOS ATYA

   Rámutattunk, hogy hitvallásunk Apostolának és Főpapjának, Krisztus Jézusnak ebben a nagy imádságában az Úr "Atyának" nevezte Istent az 1., 5. és 24. versben, "Szent Atyának" a 11. versben, és jelenlegi szövegünkben pedig "Igazságos Atyának". A "Szent Atya" cím megszentelődésünkkel függ össze. Az "Igazságos Atya" cím inkább megigazulásunkkal foglalkozik. Az Úr így imádkozott: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet", 24. v. Milyen érdem lehet elegendő ilyen nagy kívánsághoz? Hogyan lehetnek Ővele azok, akik vétkeztek? Hogyan léphetnek az Atya színe elé? Nyilván kell lennie valamilyen igazságos alapnak, amely megfelel az Ő jellemének.
   Az az alap, amelyen Isten válaszolhat az Úr Jézusnak erre az imádságára, hogy "ott legyenek velem", az a mű, amelyre az Úr utalt, amikor ezt mondta: "Én megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem", 17,4. A Rómaiakhoz írt levélben lévő tanulmányban Pál bebizonyítja az evangéliummal kapcsolatban, hogy az evangélium, amelyet ő hirdet, összhangban van az Írásokkal, és összhangban van Isten jellemével. Isten igazságos voltáról, amely független a törvénytől, bizonyságot tesz maga a törvény is, valamint a próféták, Róm 3,21. Istennek ez az igazságossága "a Krisztusban való hit által" van, 22. v. Ezért nem cselekedetekre alapul, hanem Jézus Krisztus munkájára. A Golgota miatt mi most már ingyen igazultunk meg, kegyelem által, 24. v. Krisztus engesztelő munkája miatt, amely teljesen kielégítette Isten minden igényét, "Ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz", 26. v. Isten igazságos volt az ószövetségi hívők üdvözítésében, elengedve a bűnöket, amelyeket azelőtt elkövettek, egyedül hit alapján, mert Krisztus eljövendő volt, hogy meghaljon. Ők a Golgotára tekintettel üdvözültek. Igazságos ma is, hogy üdvözít "ebben az időben", mert Krisztus meghalt. A Golgota tette lehetségessé Isten számára, hogy igazságos legyen, és a hit talaján igaznak nyilvánítsa a bűnösöket.
   Ő valóban az "Igazságos Atya", és az marad akkor is, amikor felvisz bennünket örök jelenlétébe!

Jn. 17.24-26 Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem; És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.