Skip to main content

08.08 Izráel Királya

Dátum: 
2019.08.8

János 19,8-16

IZRÁEL KIRÁLYA

   Az Újszövetség első könyvében az Úr Jézus Királyként van bemutatva. A bölcsek látogatásukkor Heródesnek feltették a kérdést: "Hol van a zsidók királya, aki most született?", Mt 2,2.
   Az Újszövetség utolsó könyvében ugyancsak Királyként van bemutatva. Mint a győztesnek, "derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura", Jel 19,16.
   A próféták mint Királyt ígérték Őt. Ézsaiás ezt mondta: "Igazságosan fog uralkodni a király", Ézs 32,1. Zakariás Őróla beszélt, amikor ezt írta: "Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán", Zak 9,9. Zakariás ezt is mondta: "Az ÚR lesz a király az egész Földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név", Zak 14,9.
   Sok zsoltár mutat be egy Királyt, aki uralkodni fog Izráel és az egész világ felett. Magasztos király lesz. Izráel nem fogadhat el egyszerű királyt. Érdekes, hogy Pap-Király lesz. Melkisédek volt az Ószövetségben az egyetlen, aki személyében egyesítette a papi és királyi hivatalt. Az Ezeréves Birodalomban egy Pap-Király is lesz. Uralkodása, amelynek előképe volt Salamoné, igazságos és békességes lesz.
   Pilátusra a maga sötétségében is mély benyomást tett a Király jelleme. Ezt mondta: "Nem találtam benne hibát", Jn 19,6. Hatással volt rá a Király lelki nyugalma: Jézus ezt mondta neki: "Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked", Jn 19,11. Pilátus elhatározta, hogy megmenti a Királyt a keresztre feszítéstől, Csel 3,13, de a főpapok meggyőzték, és "kiszolgáltatta Őt nekik, hogy megfeszítsék", Jn 19,16.
   De ez a Király az eljövendő, diadalmas Király. Legyőzte a halált és feltámadt, Csel 2,24. Ő, aki legyőzte a halált a feltámadásával, le fog győzni minden földi haderőt is visszatértekor, Jel 19,11-21. Elismerjük-e uralmát az életünkben ma?

Jn. 19.8-15 Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémül vala; És ismét beméne a törvényházba, és szóla Jézusnak: Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem. Ettől fogva igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsátani; de a zsidók kiáltozának, mondván: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja; valaki magát királylyá teszi, ellene mond a császárnak! Pilátus azért, a mikor hallja vala e beszédet, kihozá Jézust, és űle a törvénytevő székbe azon a helyen, a melyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbathának. Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! Monda nékik Pilátus: A ti királyotokat feszítsem meg? Felelének a papifejedelmek: Nem királyunk van, hanem császárunk!