Skip to main content

08.20 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.08.20

Róma 3,21-26

ENGESZTELŐ ÁLDOZAT

   A Rómaiakhoz írt levél első fejezeteiben először a pogány nemzetek, aztán pedig a kiváltságos zsidók vannak úgy bemutatva, mint akik a mindenható Isten bírói tárgyalótermében egyaránt elítélés alatt vannak. Ez nagy fontosságú dolog, mert ugyanezek a fejezetek megmutatják Isten haragjának félelmetes realitását is, Róm 1,18; 2,5.8. A szent és irgalmas Isten haragja változatlanul fenyegeti az emberek istentelenségét és igazságtalanságát.
   Hála legyen Istennek, a Rómaiakhoz írt levél e szakaszának dicsősége az, hogy Krisztus a halála által megoldja az elveszett és vétkes emberiség reménytelen állapotát, mind a zsidókét, mind a pogányokét. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 24-25. verse összehoz két nagy bibliai szót, hogy leírja Krisztus üdvözítő munkáját. Az első a megváltás - az üdvösség bizonyossága a váltságdíj teljes megfizetésére alapul. A második az engesztelés - az elgondolás alapja a harag igazságos elhárítása úgy, hogy irgalommal lehessen fordulni az arra méltatlanok felé. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 25. versében a következő szempontok állnak előtérben: könnyű elérhetőség - ellentétben a régi görög elképzelésekkel, a bibliai engesztelő áldozatot Isten biztosítja, Isten által "felmutatva"; megközelíthetőség - "hit által", vagyis csak a Jézusban hívő közeledhet; hatékonyság - biztosítva "az Ő vére által".
   Jelentős dolog, hogy a Szeptuagintában a szót több mint hússzor használják, hogy leírják a szent sátorban lévő szövetség ládájának megszentelt fedelét, amelyet a "kegyelem királyi székének" fordítottak. A vérrel meghintett fedélről Isten egyértelműen kijelentette: "Ott jelenek meg neked, és beszélek veled", 2Móz 25,22. Itt, a 25. versben a hangsúly inkább azon van, hogy Isten Krisztusról, mint engesztelő áldozatról beszél, nem pedig a helyen, ahol az engesztelést elvégezték.
   Mint a Krisztusban hívő emberek, örök biztonságban nyugodhatunk az isteni harag minden megnyilvánulásától. Krisztusban megváltásunkat Isten összhangba hozta saját jellemével, hogy elhozhassa az üdvösséget, teljesen kielégítve igazságának és szentségének mindenek felett való igényeit. Ráadásul ez a lehetőség korlátlan, mert "Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is", 1Jn 2,2. Örvendezzünk ennek a csodálatos gondviselésnek a nagysága miatt!

Róm. 3.21-26 Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
Róm 1. 18 Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják,
Róm 2. 5 De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz,
Róm 2. 8 de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal.