Skip to main content

09.02 Isten Bölcsessége

Dátum: 
2019.09.2

1Korintus 1,20-25

ISTEN BÖLCSESSÉGE

   Volt a korintusi keresztyén gyülekezetben néhány nagyon intelligens ember. Ismerték pontosan a legújabb filozófiákat, készen arra, hogy meglepjék hallgatóikat az emberi bölcsesség erejével, filozófiai érveléssel és a kikerülhetetlen következtetésekkel. Sokan, akik hallgatták őket, hatásuk alá kerültek, akár el is voltak ragadtatva. Azonban némelyek nem voltak ennyire bizonyosak. Ahogyan hallgatták ezeket a prédikátorokat, visszaemlékeztek arra, amikor Pál közéjük jött. Ő is prédikált, de prédikálása nem volt ugyanolyan, ahogyan emlékeztette őket. Ő nem jött "ékesszólás vagy bölcsesség fölényével" (1Kor 2,1). "Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között" (1Kor 2,3) jelent meg közöttük, és igehirdetése "sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Szellem bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék", 1Kor 2,4-5.
   A probléma az volt, hogy a világi bölcsesség "nem ismerte meg Istent", 1Kor 1,21, és Isten úgy határozott, hogy aláássa az emberi bölcsességet. "Elvesztem a bölcsek bölcsességét", mondta Isten, 1Kor 1,19. A keresztyén üzenet "Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről" szól, 1Kor 2,2. Milyen bölcsesség van ebben? Hogyan lehetett Isten üdvösségének üzenete a bűnösök számára egy zsidó ember kegyetlen nyilvános kivégzésén keresztül érzékelhető? A zsidók számára a gondolat botrányos volt, és az elképzelés bolondság volt a filozófus számára. Azonban azoknak, akik Isten által és Isten számára elhívattak, Krisztus Isten bölcsessége, mert Isten Őbenne tárta fel és vitte végbe minden szándékát és tanácsvégzését. Sokan látják úgy, hogy Krisztus pontosan a bölcsesség megszemélyesítője a Példabeszédek könyve 8. fejezetében.
   A világ azonban nem látja Őt úgy, mint bölcsességet. Valójában a világ számára a keresztre feszített Krisztus "az Isten bolondsága", 25. v., W. E. Vine. Ironikus, hogy Isten bolondsága bölcsebb, mint az emberek minden bölcsessége, és az Isten gyengesége - az érvelés kedvéért tegyük fel ezt a lehetőséget - még mindig erősebb az embereknél. Az emberiség minden elmebeli képessége és fizikai ereje semmi Isten számára. Mert emberi mérték szerint "nem sokan bölcsek, nem sokan hatalmasak", 26-27. v. (Rev. Károli). Ehelyett Isten ennek a világnak a balgáit és gyengéit választotta ki, hogy ember ne dicsekedjen Őelőtte. Mert így tetszett neki.

1Kor. 1.20-25 Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.