Skip to main content

09.13 Az Élő Isten Szelleme

Dátum: 
2019.09.13

2Korintus 3,1-16

AZ ÉLŐ ISTEN SZELLEME

   Milyen óriási tekintéllyel rendelkeztek Istennek azok a hatalmas emberei, Illés és Elizeus, akik Izráel bálványimádó királya elé léptek a következő szavakkal ajkukon: "Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok", 1Kir 17,1. Az emberek istenei, amelyek nem igazi istenek, nem élőlények. Azok emberi elképzelés kitalálásai. Hasonlóak a bálványokhoz, amelyek képviselik őket, "van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban", Zsolt 135,16-17. Azonban "az ÚR az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király!" Jer 10,10. Ő nem csupán erő; Ő szellemi lény, aki él, mozog, hall, lát és ért minden dolgot.
   Nos, nem szabad azt gondolnunk, hogy Pál, amikor az élő Isten Szelleméről ír, egyedül az Atya szelleméről beszél. Igaz, hogy a zsidók monoteisták voltak, egy Istenben hittek, nem sokban, és vallották, hogy "az Úr, a mi Istenünk egy Úr", Mk 12,29 (5Móz 6,4). A Szentírás azonban feltárja, hogy ebben az egy igaz Istenben három egyenértékű személy van, Atya, Fiú és Szent Szellem. Ez olyan igazság, amely lényegében az Ószövetségben rejtve volt, de az Újszövetségben világosan ki van jelentve. Ő pontosan ugyanaz a Szellem, aki kezdetben a vizek felett kotlott (lebegett), 1Móz 1,2. Itt magára vonja figyelmünket az a tény, hogy még az Ószövetségben is ezt mondhatta Isten: "Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be", és "az én Szellememet adom belétek", Jer 31,33, Ez 36,27.
   Pál, hívőknek írva, akik közül sokakat vezetett el igehirdetésén keresztül az élő Isten megismerésére, azt mondja, hogy sok idegennel ellentétben, akik meglátogatták őket, neki nincs szüksége ajánló levélre. Ők maguk voltak az ő ajánló levelei, amelyeket nem emberi toll tintájával írtak, hanem a Szent Szellem jegyeivel. Ezen kívül ők nem papírra, vagy kőre írt levelek voltak, hanem emberi szívekre. A Szellem végezte a maga meggyőző és kijelentő munkáját, új életre vezette őket a Krisztusban, és azt a belső vágyat oltotta beléjük, hogy Isten tetszése szerint járjanak. Ennek a bizonyítéka "nem írott jelekben, hanem emberi jellemekben" volt található, M. J. Harris. Elmondható ez rólunk?

2Kor. 3.3 Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.