Skip to main content

10.27 Örök Üdvösség Szerzője

Dátum: 
2019.10.27

Zsidók 5,7-10

ÖRÖK ÜDVÖSSÉG SZERZŐJE

   Nem csodálatos-e Isten üdvössége? A 2. fejezet 3. versében ez nagy üdvösség! Itt örök üdvösség. Nagy és örök, mert az Üdvözítő mind nagy, mind örök!
   De a mai cím arra tanít bennünket, hogy ennek az örök üdvösségnek a "szerzője" az Üdvözítő. Ő a "forrása". Valójában Ő az Üdvösség, ahogyan Simeon kifejezte, amikor az Üdvözítőt karjában tartotta, és ezt mondta: "látta szemem a Te üdvösségedet", Lk 2,30.
   Látunk itt valamit a Fiúra nehezedő teherről, ha neki kell "örök üdvösség szerzőjévé" lennie. Mert noha Fiú volt, "megtanulta az engedelmességet azokból, amiket szenvedett". Figyeljük meg, hogy nem engedelmeskedni tanult meg. Mint Fiú, egyenlő volt az Atyával, de amikor szolgai formát vett fel, Fil 2,7, önként helyezte magát az Atya rendelkezése alá, és ezzel új tapasztalatra tett szert. Megtanulta az engedelmességet. Minden reggel Ő volt a szolga, aki megnyitotta a fülét, hogy meghallgassa Ura akaratát, Ézs 50,4. Engedelmesség-tanulása szenvedéssel járt. A bűn elhordozásának kilátása a fán, iszonyat volt szent lelke számára, és a 7. vers kétségtelenül a Gecsemáné megrázkódtatására utal. Az a kifejezés, hogy "könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással", jelezte a szenvedést, amelyben ebben az új megtapasztalásban volt része. A Gecsemáné bizonyítja, hogy a Golgota nem volt váratlan az Üdvözítő számára. Tökéletesen tudta, mi vár rá ott. Ezért jött, és az Atya akarata iránti engedelmességből viselte el a keresztet. Emlékezzünk a sötétségre és az elhagyatottságra, amelyet megtapasztalt, amikor az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért! Ézs 53,6. Az eredmény az volt, hogy "tökéletességre jutott", tökéletesen alkalmassá lett, hogy Üdvözítőnk legyen halála, eltemetése és feltámadása által. Az Atya, aki feltámasztotta a halálból, jobbjára ültette, és "örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki!" Itt engedelmesség van megkövetelve, nem hit. De hát nem hit által üdvözültünk Krisztusban? A hit és engedelmesség mindig összekapcsolódik. Az evangélium megkívánja "a hit engedelmességét", Róm 16,26, és Jézusnak, mint Úrnak a megvallását, Róm 10,9.
   Senki sincs kizárva! Ő örök üdvösség Szerzője "mindenki" számára, aki engedelmeskedik az evangélium hívásának. Dicsőítsük nevét!

Zsid. 5.7-10 Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.
Róm 16. 26 de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére.
Róm 10. 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.