Skip to main content

11.10 Pásztor (nagy)

Dátum: 
2019.11.10

Zsidók 13,17-21

PÁSZTOR (NAGY)

   Itt a Békesség Istene az, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból, bár egyéb igehelyeken Krisztus maga támadt fel, valamint a Szent Szellem volt, aki feltámasztotta. Feltámadásának eredménye az, hogy békességet ajánl mindazoknak, akik távol vannak, és akik ellenségei voltak gondolatban és gonosz cselekedetek által. Ő a Pásztor, aki feltámadt, aki vezeti a juhnyájat és táplálja. Izráel ószövetségi vezetőire úgy hivatkozik az Ószövetség, mint "pásztorokra", de jogosan bírálták őket, mert elhanyagolták a nyájat, és saját érdekeiket hajszolták. Ilyen körülmények között nem lehetett békesség. Világos, hogy a juhok nyugalmas körülmények között fejlődnek jól, és a pásztornak kell vezetnie őket, hogy felfedezzen számukra ilyen feltételeket, odavezesse őket, és élvezhessék azt.
   Az Újszövetség az Úr Jézus Krisztusra úgy utal, mint "jó Pásztorra", "a nagy Pásztorra" és "a főpásztorra". Ez a trilógia gyakran úgy van ábrázolva, mint a 22., 23. és 24. zsoltárban lévő gondolat. Itt a Zsid 13-ban Ő a nagy Pásztor, és ez a leírás össze van kapcsolva feltámadásával. Az esemény bizony nagy volt, és minden, ami belőle származik, ugyancsak nagy. A feltámadás nélkül semmink sem lenne, ennek következtében viszont mindennel rendelkezünk!
   Nagysága kiterjed életének minden területére. Nagy volt, mielőtt a Földre jött alázattal, és így nagysága rejtve volt, amelyet csak kevesen fedeztek fel. Ő még most is a nagy Pásztor; minthogy él, él a nyája is. Minthogy örökké él, a nyáj is örökké fog élni. Ez igazi nagyság.
   Az igehely azt sugallja, hogy a nagy Pásztor által a hívők tökéletesek lehetnek "minden jó cselekedetre". A feltámadás ereje rendelkezésükre áll. Ahogyan ezt felhasználják, bizonyosak lehetnek, hogy Isten akaratát cselekszik. Ugyanúgy, ahogyan a nagy Pásztor tetszett Istennek, és feltámasztotta, így lesz majd velünk, hívőkkel is. Ahogyan akaratát cselekesszük, elnyerjük az Ő jótetszését.
   A nagy Pásztor itt és most folytatódó munkája egész nyája számára elérhető, mégis az egyéni szükségletekre összpontosul. Tehát képesek vagyunk lépteit követni, tekintélyét elfogadni, táplálkozni az Ő eledelével, és élvezni hatalma védelmét. Ahogyan Dávid mondta: "Nem félek a gonosztól: mert Te velem vagy", Zsolt 23,4.

Zsid. 13.17-21 Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.