Skip to main content

11.18 Istenünk és Üdvözítőnk

Dátum: 
2019.11.18

2Péter 1,1-4

ISTENÜNK ÉS ÜDVÖZÍTŐNK

   Péter második levele, mint sok egyéb második apostoli levél is, a szellemi hanyatlás figyelembevételével íródott. Péter megemlíti hamis tanítók megjelenését, 2. fejezet 1. vers, és tévelygéseik súlyos voltát mind tanításuk, "veszedelmes eretnekségek", 1. vers, mind pedig viselkedésük vonatkozásában, "kicsapongások", 2. vers.
   Péter azokhoz ír, akik örömmel vallják, hogy Jézus Krisztus "Istenünk és Üdvözítőnk". Mi lehetne szilárdabb támasz mindazok számára, akik folytonosan ki vannak téve az ellenség szövevényes mesterkedéseinek, mint tudni azt, hogy olyan Megváltóban hisznek, aki maga az Isten? Péter levelének zsidó olvasói számára ismerős lehetett az a gondolat, hogy Isten az, aki megszabadítja népét bűneiből, de Péter ezt az igazságot minden hívő számára világossá kívánta tenni.
   Az Úr születésekor az angyal a következő üzenetet vitte Józsefhez: "nevezd Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből", Mt 1,21. Amint az angyal szintén kijelentette, ez Ézsaiás próféciájának beteljesülése volt - Immánuel, velünk az Isten. Az Ószövetség Jehovája megtestesült az Újszövetség Jézusában. Ami "Istenünk és Üdvözítőnk" testben jött el!
   Az Úr egyszer azt mondta tanítványainak: "higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem", Jn. 14,1. Az Úrnak ez a felszólítása arra szolgált, hogy világossá tegye, hogy Ő a hit egyetlen célpontja, mivel Ő Isten. Fülöphöz így szól: "aki engem lát, látja az Atyát", 14,9. Azonban, a tanítványoktól való eltávozása ("elmegyek", 3. és 4. versek) a kereszten át vezetett, ahol megalapozta megváltói címét.
   Péter tanúskodott az Úr isteni mivoltának és megváltói címének eme igazságairól, Mt 14,30, és hirdette is ezeket, Csel 2,21.36. Meghagyja olvasóinak, hogy emlékezzenek meg róla, mivel "a Krisztusban végrehajtott teljes megváltó program az Ő isteni mivoltán nyugszik", D. Edmond Hiebert. Hasonlóképpen mindannak, amit felfogunk az Úr "Isten és Megváltó" címeinek jelentőségéből, hatással kell lennie keresztyén életünkre. Engedelmességgel tartozunk annak, aki Isten, és hordozza az istenség minden elengedhetetlen jellemzőjét. Megváltásunk bizonyos, mivel olyan valakin alapul, aki maga Isten, azonban az életnek, amit élünk, tükröznie kell azt az árat, amit neki kellett megfizetnie megváltásunk ellenértékeként.

2Pt.1 Címzés, üdvözlés 1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Igyekezzetek szilárddá tenni elhívatásotokat 3 Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 4 Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.

2Pt.2 A hamis tanítók tévelygése 1 De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. 2 Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját,