Skip to main content
Dátum: 
2019.12.10

Jelenések 3,14-22

ÁMEN

   A laodíceai gyülekezet nem volt jó állapotban. Langyosak és önelégültek voltak ahelyett, hogy szenvedélyesek lettek volna. Ahelyett, hogy bűnbánóak lettek volna, belemerültek saját ügyeikbe, míg a Mester az ajtón kívül állt; tehát arra a segítségre volt szükségük, amit csak a menny tud adni. Nem voltak kipróbált kincseik, nem volt tiszta ruhájuk, és nem volt szemgyógyító írjuk.
   Péter elmagyarázza nekünk, hogy mit is jelent az első hiányzó dolog: "hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre", 1Pt 1,7. A hit nem ábrándozáson alapul, hanem az Ige kijelentett ígéretein, 8-13. versek. "Krisztus Szelleme", aki a prófétákban volt, Ő íratta le ezeket az ígéreteket!
   Ez az oka annak, hogy az, aki a laodíceaiak ajtaján kopogtat, így mutatkozik be: "az Ámen". "Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is", 2Kor 1,20. Az Úr Jézus az Isten ígéreteinek összegzése: Isten "megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban", Ef 1,3. Más szavakkal, az arany - amely valójában a színaranynál is értékesebb - a hívőkben lakozó Krisztus ígéretének értéke, amit Krisztus a hívőkbe fektetett, és megpróbáltatások által tisztított meg. "Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek", 2Pt 1,4.
   A Megváltó "a hű és igaz tanú"-ként is bemutatkozik, mivel a laodíceaiaknak fehér ruhára volt szükségük. Ez a ruha nem annyira Istennek Krisztus által ajándékba adott tökéletes igazságosságát jelképezi, 2Kor 5,21, hanem sokkal inkább Krisztusnak a szívben lévő és az életben megnyilvánuló igaz tanúbizonyságát: "megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti", Jel 19,8.
   Hasonlóképpen, az Úr azért nevezi magát "Isten teremtése kezdetének", mert ezeknek a hívőknek arra volt szükségük, hogy új nézőpontból szemléljék Őt. Arra volt szükségük - és nekünk is arra van szükségünk -, hogy úgy lássák Őt, mint aki lehajolva sarat csinál, és megken vak szemeket, olyan odaszánt szívű embereket teremtve, akik le sem tudják venni szemüket Őróla, mivel "örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét", Jn 9,32.

Jel. 3.14-22 A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.