Skip to main content

12.26 Isten Sátora

Dátum: 
2019.12.26

Jelenések 21,1-4

ISTEN SÁTORA

   Bár a mai címünk önmagában valójában nem isteni cím, az "Isten sátora" kifejezés azonnal olyan gondolatokat ébreszt, amelyek a mi Urunk Jézus Krisztus személyének és munkájának teljességével kapcsolatosak. Hasonlóképpen, Isten mérhetetlen kegyelme, hogy lakóhelyet kívánt felállítani az emberek fiai között, 2Móz 25,8, és ennek válaszul dicsőítést kell eredményeznie a szívünkben. Az írás egyik leggazdagabb, mintaképen alapuló tanítása a szent sátor elkészítésében és működésében található, ami egyáltalán nem meglepő, mivel a Zsidókhoz írt levél kifejezetten kijelenti nekünk, hogy "nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk", Zsid 9,24. Ha a szent sátrat tanulmányozzuk, az azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek a mennyben vannak, ahol Isten lakik.
   A szent sátor magának Jézus Krisztusnak a bemutatása is, mivel Pál ezt írja a kolossébelieknek: "benne lakik az Istenség egész teljessége testileg", Kol 2,9. János azt mondja nekünk: "az Ige testté lett, közöttünk lakott (sátorozott)", Jn 1,14, Pál pedig máshol ezt írja: "Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával", 2Kor 5,19. Az Istennel való közösség, amit Ádám az engedetlensége által elveszített, nemcsak helyre fog állítódni, hanem végül magasabb szintre is fog emelkedni, amikor a megváltás egész csodálatos terve kiteljesedik. Ez lesz az Úr Jézus által a Golgotán elvégzett hatalmas munka végső eredménye, ahol Ő elhagyottá vált, hogy minket befogadhassanak, bűnné lett, hogy mi igazakká lehessünk, és meghalt, hogy mi élhessünk.
   Mai verseink színterét általában az "örökkévaló állapot"-ként emlegetjük. Az általunk ismert idő és a fizikai világegyetem már megszűnt, és Isten örömmel lakozik megváltottjaival, szeretett Fia bevégzett munkájának eredményeként. A megváltás teljes hatalmas terve, ami Isten szívében az idő kezdete előtt megfogalmazódott, most, hogy az idő véget ért, beteljesedett. Isten kijelentette magát Krisztusban, az idő középpontjában, és Krisztus lesz a legelső Isten örökkévaló nyugalma során. A kegyelem minden munkájának csodájából valami benne foglaltatik a következő szavakban: "íme, az Isten Sátora az emberekkel van".

Jel. 21.1-4 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”