Skip to main content

A teremtés bibliai tanúságtétele

Szerző: 
Werner Gitt

- Tér és idő - A teremtéstörténet - Özönvíz - Óceánok - Hegységek - Az emberiség eredete és születése - ....stb. Ha elgondolkodunk emberi létünk ételméről, elkerülhetetlen három alapkérdéshez érkezünk: Honnan jövünk? - Miért élünk? - Merre tartunk? A feltett kérdések annyira égetőek, hogy keressük rájuk a helyes és kötelező erejű választ! Az egyedüli helyes választ csak a Teremtőtől kaphatjuk meg, mert csak az Ő válasza hordozza az igazság pecsétjét.
Korunkban a tudomány, a technika és a technológia eddig elképzelhetetlen intenzitású fejlődésének vagyunk tanúi. E fejlődés átfogó jellemzője és egyik legfőbb motorja az elektronizáció, az elektronikus számítástechnika fokozatos behatolása a mindennapi élet szinte minden területére. A természettudományok és a műszaki tudományok területén az utóbbi húsz évben az anyag és az energia mellett egy harmadik alapmennyiség, az információ került a kutatás és fejlesztés, valamint az alkalmazás középpontjába. Küszöbön áll az információs társadalom, amelynek lehetőségét éppen az elektronikus számítástechnika és a telekommunikáció teremtette meg. Az információ szerzésével, tárolásával, feldolgozásával és továbbításával egy új interdiszciplináris tudományterület, az informatika foglalkozik. Az informatika átszövi a szaktudományokat és a matematikához hasonlóan minden más szaktudománynak képes több-kevesebb segítséget nyújtani. A jelen könyv szerzője, Werner Gitt professzor az informatika tudományának nemzetközi szinten ismert művelője, egyben a modern keresztyén tudományos irodalom kiemelkedő képviseloje. Az Evangéliumi Kiadó gondozásában már eddig is több könyve jelent meg hazánkban. E könyvek a tudomány és a hit határfelületének kérdéseit a Biblia talaján állva közelítik meg és alternatívát nyújtanak azoknak az intellektuális érdeklodésu keresztényeknek, akik számára a liberális teológia, a Biblia teljesen önkényes értelmezése elfogadhatatlan. A tapasztalat szerint Werner Gitt könyveinek olvasótábora azonban nem korlátozódik arra a keresztyén rétegre, amely apologetikai (hitvédelmi) érvek gyűjtése és bibliai hitének erősítése végett olvassa ezeket a könyveket. Gitt professzor világos és olvasmányos stílusa, kiváló rendszerező készsége és főként következetes, logikus érvelése a Biblia és a tudományok összeegyeztethetősége mellett képes arra, hogy ateista vagy agnosztikus, de nyitott gondolkodású embereket is a Biblia tanulmányozása felé fordítson, legalábbis kíváncsivá tegye őket Jézus Krisztus csodálatos személyének megismerésére. Márpedig ez lehet az első lépés a kereszténység lényegének megértéséhez, amely John R. W. Stott tömör és erőteljes megfogalmazásában nem más, mint 'Hinni az élő Jézus Krisztusban'.

ATeremtesBibliaiTanusagtetele