Skip to main content

Ő létezik és nem hallgat

Szerző: 
Fracis A. Schaeffer

Választ tud-e adni a keresztyénség a XX. század filozófiai kérdéseire? F. A. Schaeffer szerint ez az egyetlen gondolatrendszer, amely következetes válaszokkal szolgálhat. Könyvében a metafizika és az erkölcs mellett külöm hangsúlyt fektet az ismeretelmélet problémáira: hogyan tudunk, honnan tudjuk, hogy tudunk? A mi nemzedékünk az antifilozófiák nemzedéke, akiket a megismerés bizonytalansága tart fogva. Ez jelenik meg a kábítószeres szubkultúrákban és magas művészetekben egyaránt. Nincs senki, aki az ember legalapvetőbb kérdéseire választ adhatna. Schaeffer könyve rácáfol erre a pesszimizmusra. A végtelen-személyes Isten létezik, és nem hallgat.
(He is There and He is not Silent, 1975)

 

Ő LÉTEZIK ÉS NEM HALLGAT

1. A METAFIZIKAI SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A filozófiai gondolkodás 3  alapvető területe:
                - metafizikai
                - erkölcsi
                - ismeretelméleti
Isten létezéséről
       Metafizikai szükségszerűség - a lét, a létezés problémája - valami létezik
       Erkölcsi szükségszerűség - ember és ember dilemmája
             Az ember - személyes és véges
                             - nemessége
                             - gonoszsága
       Ismeretelméleti szükségszerűség (episztemológia) - a tudás és megismerés dilemmája
Filozófia - 1. tudományág
                2. az ember világszemlélete
Lét, erkölcs, ismeret kérdésére válaszok:
        1.csop.- nincs logikus, ésszerű válasz
        2.csop.- van válasz: ésszerű, logikus, átgondolható, saját gondolatvilágunk számára tisztázható és másokkal közölhető
3 válasz a lét kérdésére:
   1. magyarázat: minden, ami létezik, az abszolút semmiből állt elő
   2. magyarázat: minden, ami ma létezik, annak volt egy személytelen kezdete
   3. magyarázat: minden, ami ma létezik, annak volt egy személyes kezdete
        Így az embernek, mint személyesnek, van értelme.
        Az embert személyisége megkülönbözteti a nem-embertől.
Személyes kezdet
Isten vagy istenek?
Istenek - a korlátozott istenek nem elég nagyok
Isten -  személyes, végtelen Isten, személyes egységgel és sokféleséggel
A tény: Isten van. Ő létezik. Nincs más kielégítő filozófiai válasz - ez az EGYEDÜLI válasz!
Isten végtelensége - szakadék: Isten és ember között
                                             Egyedül Ő végtelen - minden más véges
                                             Egyedül Ő a teremtő - minden más teremtmény
                                             egyedül Ő független - minden más függőségi  viszonyban van
Isten személyessége - szakadék: ember és minden más között
EGYEDÜLI válasz: Ő a végtelen személyes Isten. Valóban létezik.
Személyes egység és különbözőség problémája
A Szentháromság fogalma
Az egység és különbség: maga Isten
Három személy van, mégis egy Isten - ez az EGYEDÜLI válasz!
A lét fogalmára csak a keresztyén válasz létezik!- vagy nincs válasz!
Istenről a teljes bibliai igazságot kell hirdetnünk: - Ő a végtelen személyes Isten
                                                                        - Három személyben egy Isten
Ő létezik és nem hallgat: - kijelentette magáról, hogy Ő kicsoda
                                     - Ő minden más előtt létezett

2. AZ ERKÖLCSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG

Az ember és ember dilemmája
1. Személytelen kezdet
Az ember gonoszságának problémája
    Személytelen - mi igazán helyes vagy helytelen?
                          mi a jó és mi gonosz?
                          elidegenedett állapot --> véletlen következmény
                          erkölcsi érzék - kozmikus elidegenedés
Panteizmus - végső rossz az emberben, hogy nem akarja elfogadni önmagát
Hindu pánmindenizmus - nincs végső különbség a gonosz és nem gonosz között
            - nincs végső abszolútum
            - nincsenek végső kategóriák
     Személytelen - az erkölcs értelmetlenné válik
                         - összeolvad az erkölcs és a metafizika
2. Személyes kezdet
                              - erkölcs és metafizika különválasztható
                              - az ember véges természete elválasztható gonoszságától
Az ember gonosz? 1. igen - egyszerűen ilyen -
                             2. belső lényegéhez hozzátartozik
        Baudelaire --> az embert Isten kegyetlennek teremtette
                              Isten maga is rossz és kegyetlen
                              " Ha van Isten, akkor Ő Sátán"
                               Előfeltételezés - töretlen vonal
                               Camus -->Ha van Isten, nem lehet harcolni a világ nyomorúsága ellen, mert akkor ellene harcolunk
Isten hogyan lehet jó? - racionális - irracionális válasz
Felismerés - az ember ma nem olyan, mint amilyen volt - szakadás következett be
Kérdés: Isten változtatta-e meg az embert?
            1. igen - Isten mégiscsak van
            2. nem - az ember saját magát változtatta meg
            --> Isten nem rossz Isten ( bibliai zsidó-keresztyén álláspont!)
Az ember abnormális állapota - térben, időben lejátszódott, történelmi változás ment végbe
Négy következtetés:
       1. Megmagyarázhatjuk az ember gonoszságát
       2. Ha ez abnormális állapot - van remény a megoldásra:
                      az Úr Jézus Krisztus helyettes, engesztelő halála
       3. Jogosan harcolhatunk a gonosz ellen (társadalmi bűnök, társadalmi igazságtalanságok)
       4. Lehetnek valódi erkölcsi normáink és abszolútumaink, mert Isten abszolút jó
           Isten jelleme a világmindenség erkölcsi abszolútuma
Ez az EGYEDÜLI válasz az ember erkölcsi dilemmájára
Filozófiai, erkölcsi szükségszerűség:
          Isten létezik és nem hallgat,
          Ő szólt, szavakba foglalta kinyilatkoztatását, és felfedte jellemét

3. AZ ISMERETELMÉLETI SZŰKSÉGSZERŰSÉG
   A PROBLÉMA

Ismeretelmélet(episztemológia) - Az ismeret alapjainak, módszereinek elméletét jelenti (hogyan tudunk, és honnan tudjuk, hogy tudunk?)
Platón - egyedi létezők - egyedi - egyetemes
A megismerés, az ismeret és a biztos tudás problémája
görögök - polisz - görög istenek
Az egyetemes megtalálásának szükségessége
Aquinói Tamás szemlélete
A világot Isten teremtette --> a világ az értelem segítségével kimutatható
A pozitivizmus - Rousseau - abszolút szabadság
Kant - Hegel - ismeretelméleti felfogása
                     tézis - antitézis - szintézis
Kirkegaard - értelem(ráció) és nem-értelem kettőssége
Racionalizmus --> pesszimizmus - "alsó szint"
                            az ember csak gép, léte értelmetlen
Irracionalizmus --> optimizmus - "felső szint"
                             a misztikum különböző formái
A pozitivizmus - Polónyi - alkalmatlan elmélet
                                        nem veszi figyelembe a megismerő személyét
A megfigyelő sohasem semleges, vannak előfeltételezései
Valami létezik? - biztonsággal kijelenthető?
                       - megismerhető?
Popper - egy kijelentés mindaddig értelmetlen, míg nem lehet igazolni vagy cáfolni
             - bizonyításra nincs lehetőség
A pozitivizmus nem adott ismeretet létezésről, folyamatosságról
Nyelvi analízis
Wittgenstein filozófiája
              - a világban tények vannak, a természettudomány tételei
              - a nyelv az értelelem "alsó szintjére" van korlátozva
              - matematikai képletekkel végződik
              - a nyelv magához a nyelvhez vezet
Ingmar Bergman - Csend - Istennek nincs jelentése
                                       - ami az életnek értelmet adna, az a "felső szint" teljes némaságba merül
Van-e olyan megfelelő valaki a világmindenségben, aki szól?
Antifilozófiák - elveszik az ember reménységét
A modern ember csapdája --> cinizmus
A probléma - a megismerés
                   - a "felső szint" kategóriák nélkül marad
Antonioni - Nagyítás
                - elveszett a valóság és a fantázia megkülönböztetésének képessége
Kategóriák - 1. erkölcsi
                   2. emberi
                   3. valóság és fantázia
                   4. más emberek megismerése
A megismerés - egyedi részletek állnak rendelkezésünkre
                      - egyetemesnek, a bizonyosnak kell jelen lenni
                      - középpontban a nyelv
Az ember hivatása: - Vertikális kapcsolat Istennel, aki létezik és nem hallgat
                             - Horizontális kapcsolat az embertársaival

4. ISMERETELMÉLETI SZÜKSÉGSZERŰSÉG
    A VÁLASZ

A keresztyénség válasza az episztemológia problémájára
Reformáció - A természet és a kegyelem kapcsolata
                   - Elfogadta Isten szavakba foglalt kijelentését
Van valaki, aki szól -  önmagáról
                              -  történelemről, kozmoszról
Vállaható-e a Biblia állásfoglalása?
Modern világi antropológia - ember - nem-ember - nyelv
Az ember verbalizációs lény
Az univerzum - Zárt rendszeren belüli természeti okság egységességének előfeltételezése (nem keresztyén felfogás)
                     - Nyílt rendszeren belüli természeti okság egységességének előfeltételezése (keresztyén felfogás)
Isten érintkezésbe tudna vagy akarna lépni az emberrel?
A keresztyén gondolatrendszerben nincs episztemológiai probléma
                     - Ő teremtette az univerzumot (megismerendő)
                     - Ő alkotta az embert (megismerő)
                     - nekünk ajándékozta a Bibliát
Megvan az oka az alany és a tárgy összefüggésének
Az alany és a tárgy közötti összefüggés kérdése:
      A modern ember nem lehet bizonyos az alany és a tárgy kapcsolata felől
Teremtmények és teremtménytársak vagyunk a közös világban
Nyelv - 3 féle nézet:
          - személyes tartalommal töltünk meg minden szót
            (nem jöhet létre kommunikáció)
          - mindennek megvan a maga jelentése
            (beszélő és hallgató számára egyformán érthető)
          - ismerhetünk valamit igazán anélkül, hogy kimerítően megismernénk
Alany - tárgy = Isten teremtette - közöttük korreláció áll fenn
Modern dilemma: nyitott rendszerben egységesen uralkodó ok-okozati összefüggés helyett --> zárt rendszerben természeti kauzalitás egységessége
Értelmes Isten teremtette az univerzumot
Elmém kategóriái megfelelnek a létező valóságnak
A Biblia tanításának 2 különböző módja:
   - didaktikai kijelentések
   - hogyan működik Isten a világban?
Bibliaolvasás --> megváltoztatja a gondolkodásmódot
A világnak van értelme, van objektivitása
Tudomány - az objektivitás biztonságának elvesztése
A keresztyén ismeretelméleti felfogás következményei
                          - a külvilágról alkotott nézetem
                          - más emberekről alkotott nézetem és
                            az ő nézeteik rólam
                          - a valóság és a teremtő képzelet
Megismerés - nem lehet autonóm Istentől
Isten normái: tudás, értelem, értékek, erkölcs
                    - megvalósíthatóságuk
Istennel megtalálhatjuk a dolgok értelmét, a valóságot és a szépséget
A keresztyén episztemológia alapján az elidegenedés gyógyítható
Isten létezik és nem hallgat

1.FÜGGELÉK
KÉPTELENSÉG-E A SZAVAKBA FOGLALT KIJELENTÉS?

Az alapvető előfeltételezéseket meg kell vizsgálni: helyesek-e, megfelelőek-e?
A keresztyén premissza:
                     - mindennek személyes kezdete van
                     - volt Valaki, aki minden mást megteremtett
Végtelen, nem-teremtett Személyes lény -
Véges, teremtett személyes lény
Kinyilatkoztatás --> kommunikáció
             1. létrejöhet az igazi kommunikáció
             2. a nem-teremtett Személyiségnek gondja van
                 a teremtett személyiség sorsára
Kijelentés a Bibliában

2. FÜGGELÉK
"HIT" A HITTEL SZEMBEN

A hit fajtája: - a "hit" ugrása
                   - kérdések - meggyőző válaszok
   
    
         
                                                                      


         
                      
             OLetezikEsNemHallgat