Skip to main content

A halál többé nem uralkodik rajta

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8b)
Megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lk 22,61a.62)

Szeretõ Atyánk! Köszönjük, hogy elküldted Fiadat a világba!

Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. (Róm 6,9)

Már a legrégebbi zsidó próféták is azt jövendölték, hogy az Isten Krisztusának, a Megváltónak szenvednie kell majd; vagyis ami megtörtént, annak isteni rendelés alapján így kellett történnie. Krisztus emberré lételében Istennek az a terve válik nyilvánvalóvá, hogy semmiképpen nem hagyja elveszni gyermekeit, hanem mindent elkövet, hogy visszavezessen mindenkit a teremtés eredeti teljességébe. Isten úgy viszonyul az elbukott és megromlott emberiséghez, hogy hûtlenné vált teremtményeit Krisztus üdvözítõ mûve által üdvözíti és visszatéríti magához. Fiának halála és feltámadása által pedig megment és megszabadít bennünket a halál ellenséges hatalmából. Isten nem passzív szemlélõje az eseményeknek, hanem bölcs irányítója azoknak. Jézus halálának dicsõsége abban áll, hogy maradéktalanul teljesítette Atyjának akaratát. A dicsõség és a nagyság koronáját éppen teljes engedelmessége által nyerte el: megtapasztalta és átélte, mit jelent meghalni, ezáltal le is gyõzte a halált, és Atyja dicsõségesen feltámasztotta. Mivel Krisztus minden következményével együtt vállalta az emberi életsorsot, és tapasztalatból tudja, mit jelent embernek lenni, ezért lehet õ a mi elsõ és legnagyobb Fõpapunk, akinek a mi bûneinkért bemutatott engesztelõ áldozata olyan egyszeri és tökéletes áldozat, mely megszabadította a bûnös emberiséget a halál fogva tartó hatalmától. Legyõzte azt az akadályt, amely az embert elválasztotta Istentõl, és megmutatta, hogy aki õt követi, ha testileg megis hal, örökké élni fog: nincs többé félnivalója a haláltól.

A hit legbõvebb forrása a Krisztus keresztjérõl való elmélkedés. (C. H. Spurgeon)

Urunk, Istenünk, aki a halálból az életre keltetted Krisztust, a mi Megváltónkat, hogy új élet teremtõje legyen: törd meg bennünk a bûn hatalmát, hogy új teremtés legyünk Krisztusban. Ámen.