Skip to main content

Az élet célja

Jöjj, Urunk, add békességedet a mennyből!

Tebenned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!

Fordítsd felém füleidet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert te vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem a te nevedért! Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, hűséges Isten. Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat. Én benned bízom, Uram, és vallom: Te vagy Istenem, kezedben van sorsom.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

Tebenned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! (Zsolt 31)

Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. (1Pt 1,17)

Mi az élet célja? - Mindig aktuális, örök emberi kérdés. Kortársaink, barátaink, különböző értelmi szinthez tartozó emberek különféleképpen válaszolják meg, vagy keresik a választ a feltett kérdésre. Néhányan talán sohasem találják meg a választ. Mindenesetre az élet célját és értelmét keresve, hozzáállásunkat döntően befolyásolja a vallás. Péter apostol rámutat arra, hogy keresztyén azért lehet valaki, mert Isten belenyúlt az életébe, mégpedig oly módon, hogy elvette bűneit. Ha tehát, mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, akkor hívő keresztyének vagytok. Ti tehát elfogadtátok Istent Atyátoknak. Ő Jézus Krisztus atyja, de a hívő keresztyéneké is. Tudnunk kell, hogy önmagában a keresztelés vagy az egyházhoz tartozás még nem üdvözít. Az embernek, mivel tudja, hogy Isten mindent megtett az ő üdvösségéért, hogy kegyelmes, hogy magasztos erkölcsi hivatást bízott rá, válaszolnia kell neki, az Atyának. A helyes válasz tevékeny hitben nyilvánul meg, mely helyesen értelmezi Isten üdvözítő művét. Az Istenhez való helyes viszony lesz életének célja és értelme, mely teljesen boldoggá teszi őt. Ámen.

Uram, Te rendelkezz egészségem és halálom felől, neved dicsőségére és üdvösségemre! (Blaise Pascal)

Ó, Jézus, Isten s ember is, te megszenvedtél értem is: Keresztedre is feszíttettél, Atyáddal is kibékítettél. Esengve kérlek téged, ne vond meg kegyelmedet. Amikor felharsan a trombita, és a világ alapjai megrendülnek, az ég erősségei megsemmisülnek. Akkor majd emlékezzél meg rólam Istenem, mikor szolgád ítélőszéked elé áll. És hallgatja a vádló gondolatokat, akkor Jézusom, te légy egyedül közbenjáróm, és vigasztald meg lelkemet szavaiddal: Bizony, bizony mondom néktek: Az ég és föld tűzben pusztul el, de aki hisz, az örökre megmarad. Nem megy ítéletre, és nem ízleli meg a halált soha. Gyermekem, ragaszkodj hozzám! Segítek, és erős kézzel töröm szét a halál erőszakos bilincseit. Urunk, adj addig is bűnbánatot, türelmet és bocsánatot! Hitünkben adj erősödést, oszlasd el mind a csüggedést: Magad segíts kitartanunk, s te üdvözíts, ha meghalunk! (Bach: 127. kantáta, 1., 4-5. tétel)

Hálát adok mennyei Atyám, hogy tanúdnak hívtál, és én tanúskodni kívánok rólad. Add, hogy akaratod szerint éljek! Ámen.