Skip to main content

Az örömhír

Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. (1Móz 12,4)

A hitbõl élõk nyernek áldást a hívõ Ábrahámmal. (Gal 3,9)


A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram, Uram halld meg hangomat!

Örömmel mondjátok és hirdessétek: az Úr megváltotta népét! (Ézs 48,20)

Dicsõítsétek és mondjátok neki: milyen félelmetesek tetteid! Halljátok mindnyájan, ti istenfélõk, hadd mondjam el, mit tett velem! Hozzá kiáltottam, és õ meghallgatott, meghallgatta imádságomat. Az Úr nem tagadta meg kérésemet, kegyelmét nem vonta meg tõlem. (Zsolt 66)

Örömmel mondjátok és hirdessétek: az Úr megváltotta népét!

Krisztus mondja: Most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tõletek. (Jn 16,22)


János evangéliumának ezen részében már elközelgett Jézus Krisztus passiója és halála, de a tanítványok még mindig nem értik, hogy mirõl is van szó. Értetlenkedve hallgatják Jézus profetikus szavait, aki itt saját halálára és feltámadására utal. Azt hangsúlyozza, hogy ezt az örömöt, a feltámadás örömét senki sem veheti el tõlük. Annak biztos tudatát, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztus megváltása által legyõzhetõvé vált a halál számunkra is. Ez az öröm nem vehetõ el senkitõl, aki egyszer meghallotta. Ez az evangélium, örömhír átformálta a történelmet és az emberiség további jövõjét. Errõl az örömhírrõl tettek tanúbizonyságot a mártírok, amikor az evangélium igazságáért, Krisztus nevéért vállalták a halált, hiszen tudták, hogy az õ életüket így nem lehet elvenni.

Istenem, te végtelenül nagy vagy és minden dicséretre méltó. Hatalmad és bölcsességed is végtelen. Mégis dicsérni merünk téged, mi porszememberek. Teremtésed kicsiny lénye az ember, aki a halállal van eljegyezve, és mégis tudja, hogy téged bánt meg, ha bûnt követ el, noha azt is tudja, hogy te minden kevélységnek ellenállsz. Te azt akarod, hogy boldog szívvel dicsérjünk téged; hisz magadnak teremtettél minket. Ezért nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. (Augustinus)


Uram, ígéreted hatalmas és emberi ésszel fel sem fogható, kegyelmed viszonozhatatlan. Köszönöm, hogy részesülhetek belõle még akkor is, ha nem mindig értem. Add, hogy ennek az örömhírnek a tudatában tudjam élni az életemet, és mások felé is az evangéliumok igazságát sugározzam! Ámen.