Skip to main content

Bizonyságtevő élet

Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van! (JSir 3,41)
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek. (Ef 6,18)

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. (Máté 5,11)

Kisgyermekkorodban felõled jósolta agg Simeon a jeruzsálemi templomban: "Ez vettetett jegyül, akinek sokan ellene mondanak" (Lukács: 2,34). Az evangéliumok írása, a keresztyénség hosszú idõt átfogó története és az egyes emberek pogány lázadozása bõségesen igazolja ennek a próféciának az igazságát.
Téged - bûntelen Megváltóm - mindig igazságtalanul bántalmaztak.
Engem méltán ér szidalom alkalmatlanságomért és bûneimért. Ezek nyomában nem járhat boldogság. De Te ma arról a szidalomról beszélsz, amely miattad érhet a földön. Ezt a különbséget tartsd világosan elém.

Uram!
Ha önmagam miatt gyaláznak az emberek, adj belém megtérésemhez szükséges elegendõ keserûséget. Hiszen ez keresztyénségem csõdjét jelenti.
De ha Temiattad szidalmaznak e világban, akkor érttesd meg velem, hogy keresztyén bizonyságtévõ életemet észrevették az emberek. Ezen pedig taníts meg boldogan örvendeznem.