Skip to main content

Fáradozásotok nem hiábavaló

Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti õket. A kõsziklából vizet fakaszt nekik. (Ézs 48,21)
Krisztus mondja: "Aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,14)

A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg hangomat!

Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

A felnõtté vált gyermek bátran és nagy reménységgel veti magát bele a nagybetûs életbe. Új és újabb ötletei vannak. Tervei vannak. Elképzelései vannak. Családalapítás, házépítés, otthonteremtés. Mindezen tervek megvalósítására anyagi alapra is szüksége van, de ettõl sem riad vissza. Vállalkozásba kezd, munkát keres, hogy megkeresse az ezekhez szükséges anyagi fedezetet. Új üzleti ötleteit is megpróbálja megvalósítani, de a jövõ minden buzgó fáradozás ellenére is bizonytalan marad. Soha nem tudja elõre biztosan, hogy ötletei sikerrel járnak-e, tervei megvalósíthatóak-e. Egy reménysége van csak, az Úr ígérete. Aki jó és szeretetteljes ügyekért buzgólkodik rendíthetetlenül, annak nem hiábavaló fáradozása. Az Úr szolgálatába való állás már nem vetít bizonytalan, esetleg reménytelen jövõképet elénk. Az Úr ügyéért való fáradozás nem hiábavaló az Úrban. De hát mit tehetünk mi, bûnös emberek az õ ügyéért? Nem kell különös dolgokra gondolni. Istenünk tudja, mire vagyunk képesek, így elég feladatot ad, ha azt tesszük, amire tehetségünk van, amire elhivatást érzünk, de azt tegyük becsületesen és az Úrra figyelve. Ha az Úrba vetett hittel és a tõle kapott ígéretre alapozva indulunk neki minden tervünknek és új vállalkozásunknak, akkor buzgólkodásunk biztosan nem lesz eredménytelen.

A jövõt is nagyon távolinak érzem, vajmi kevéssé érdekelnek azok az emberek, akik még meg sem születtek; inkább azokon szeretnék segíteni, akik most élnek. (Simone de Beauvoir)

Hiszek benned, Uram, de erõsítsd hitemet! Reménykedem benned, erõsítsd reménységemet! Szeretlek téged, adj igaz szeretetet! Bánom bûneimet, segíts, hogy bánatom õszinte legyen! Azt akarom, amit te akarsz, mert te akarod, úgy, ahogy akarod, ameddig akarod. Ámen.