Skip to main content

Jézusban tükröt tart elénk

Ezt mondja az Úr: Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, árvát és özvegyet ne nyomorgassátok! (Jer 22,3)

A vendégszeretetrõl meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. (Zsid 13,2)Tavasszal az ember csupa várakozás. A tavaszra várni öröm. Átélni, ahogy megújul minden, ahogy kipattannak az elsõ rügyek a faágakon, vagy ahogy az elsõ hóvirág áttöri a még kemény földet apró fejecskéjével.

Amit a mindennapokban tapasztalunk, átélünk, életünk egyik meghatározója. Meghasonlott emberek, tönkrement, kiégett kapcsolatok. S talán egy-egy pillanatban eszünkbe jut: Hol ronthattuk el? Ahogy küzdeni próbálunk ezek ellen, gyakran kerülünk ki vesztesként. Egyre több a lemondó, reménytelen ember. Isten szembesít minket zsákutcáinkkal, hitetlenségünkkel, amikor Jézusban tükröt tart elénk. De ez nem azért van, hogy még rosszabbul érezzük magunkat, hanem hogy lássuk: van kiút. Isten mindig tesz valami újat. Amikor lankad a népe, megfáradunk, megkeseredünk, akkor segít. Csodában részesíti a megöregedett, meghasonlott, alvó népét is.

A tavasz szele megújít, felfrissít. Isten szeretete nem fáradt el. Magához ölel, megújít, újjászül, s így tudjuk szeretetét visszatükrözni. Isten újjáteremtõ akarata, hogy nem hagyja veszni az embert, Jézus halálában és feltámadásában lett nyilvánvalóvá. Ezzel Isten népe új alapra helyezheti életét, új távlatok, célok nyílnak meg elõtte.

Urunk, védj meg minket minden napon és légy nekünk jó Pásztorunk!

Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. (Zsolt 33)

Áldom az Urat mindenkor, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az õ nevét! Megkerestem az Urat és meghallgatott, és minden félelembõl kimentett engem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, és nem pirul el az arcuk. Kiáltott a nyomorult: az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. (Zsolt 34)

Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet.


Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élõ reménységre. (1Pt 1,3)

Csodákhoz nincs szükségünk mesékre, csak szemre, amivel észrevesszük õket, és szívre, amivel megértjük azokat. (Jörg Zink)

Mindenható Isten, aki egyszülött Fiad élete árán felemelted az elesett emberiséget: engedd, hogy híveid örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, kegyelmedbõl újjászületetten, új életben járnak. Ámen.