Skip to main content

Ki fogadja be?

  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy lsten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. János 1, 12.

  Halljátok, mekkora dicsőséget és kibeszélhetetlen örök kincset kaptak Isten Fiának eljövetelében mindazok, akik hittel befogadják s meglátják benne Isten emberét, akit azért küldött, hogy megmentse a világot s mindent újjá teremtve, Isten fiává tegye mindazokat, akik nevében hisznek?!
  Röviden megtudod itt, hogy nincs más út, sem eszköz, se mód, mely Isten fiává tehetne, csak Krisztus megismerése és a benne való hit. Ezt a dicsőséget hirdetik s nyújtják nekünk évről-évre naponként, ámde akkora az, hogy senki emberfia nem képes eléggé felfogni, még kevésbbé szóval kibeszélni. Mi, Ádám kárhozatra szült, bűnös, nyomorult ivadékai oly felséges nemesi kiváltsághoz juthatunk, hogy a mindenható, örök Isten Atyánk, mi meg gyermekei, hogy a Krisztus testvérünk s mi örököstársai s hogy az angyalok nem uraink, hanem szolgáink. Haj, micsoda óriási, erőnkfeletti dolog ez! Ha valaki jól belegondol, szinte rémülve kérdezi: Vajon igaz lehet ez?! Azért e hitre s Krisztus megismerésére csak a Szentlélek vezethet el minket. Csak Ő győzhet meg arról is, hogy a Krisztusban való hittel csakugyan Isten gyermekei lettünk s mindörökké azok is maradunk.

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,
Ki az ő népét így meglátogatta
És megváltotta, mint fogadta régen,
Ő jó kedvében.