Skip to main content

Krisztus hatalma

    Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.    János 14, 12.

    Mivel ilyen kincsünk van, mindenünk van s minden urak urai vagyunk. A világ szemében koldusok vagyunk, mint ahogy Krisztus is az volt; Isten előtt azonban minden jóval elhalmozott dúsgazdagok vagyunk. A világ hozzánk képest nyomorult szegény s nélkülünk saját javait sem tudná megtartani. Mármost miért tehetik a keresztyének ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket Krisztus tett, sőt még nagyobbakat is? Azért, mert Ó az Atyához ment. Krisztusnak az Atyához menetele azt jelenti, hogy Úrrá tétetett, az Atya jobbján királyi székre helyeztetett s Néki adatott minden. hatalom mennyen és földön. Ebből nyerünk mi is erőt a cselekvésre, mivel tagjai vagyunk s hisszük, hogy mi Őbenne vagyunk s Ő bennünk.
    Ugyanazzal a hatalommal, melyet Krisztus az Atya jobbján nyer, mikor Istennel egyenlő valóságos Istenné, minden teremtmény Urává dicsőül munkálkodik bennünk is, akik hiszünk, igéjét; szentségeit híven megtartjuk. Ahogy Ő Úr bűnön, halálon, poklon, ördögön, e-világon s mindenen, ugyanúgy dicsekedhetünk mi is ugyanazzal a hatalommal. Mindez nem saját érdemünkből vagy erőnkből van, hanem egyedül abból, hogy Krisztus az Atyához ment. Ereje az igével és imádsággal válik hatékonnyá bennünk.

         Szegény bűnös embereknek
         Egyetlen reménysége
         És minden igaz híveknek
         Öröme, üdvössége!
         Jövel, jövel hozzánk, kérünk,
         Mindenkoron légy mivélünk;
         Te vagy a mi Krisztusunk
         És kegyelmes Jézusunk.