Skip to main content

Küldetésünk - hirdessük az õ dicsõséges szeretetét

Legyetek erõsek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (2Krón 15,7)
Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. (Ef 6,7-8)

Bocsásd meg a mi vétkeinket!

Azokban a napokban, abban az idõben - így szól az Úr - keresni fogják Izráel bûnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem fogják találni, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok. (Jer 50,20)


Lehet-e bûnt nem találni? Isten jól látja a tévelygõ utakat, a hûtlen szíveket, népe gyarlóságát, mégis Jeremiás által olyan napokról szól, amikor nem találnak bûnt és vétket Izráelben és Júdában. A kiválasztott, de esendõ nép, büszkén megállhat, és gyõzedelmesen indulhat útjára. Mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok - szól az Úr. Így válhat a méltatlan nép erõssé. Kegyelembõl tartattak meg azok, akiket meghagyott az Úr. Megpróbálta õket Isten, de meg is bocsátott, megmutatta hatalmát, de szeretetét is.
Isten mai népe is hûtlen és méltatlan. A teremtett világ sóvárogva várja Isten Fiainak megjelenését. (Róm 8,19) Ahogy akkor Izráel volt hivatott, hogy hirdesse Isten dicsõségét, ma a keresztényekre van bízva ez a szolgálat, akik Jézus Krisztus által Isten fiaivá váltak. Mégis milyen sokszor vagyunk gyarló eszközei az Úrnak. Õ mégis kegyelemmel fordul felénk, és feladatot bíz ránk. A tanítványok csüggedt, elesett csapata is megbízatást kapott. Ehhez Isten megbocsátó szeretete kellett és a Szentlélek ereje, akinek segítségével elindultak, hogy nyíltan szólják Isten örömhírét. Õ tett alkalmassá minket. hogy az Újszövetség szolgái legyünk. (2Kor 3,6) Alkalmasságunk tehát Istentõl van, aki küld, hogy hirdessük az õ dicsõséges szeretetét, hogy gyõztes utakon járhassunk. Kérjük Isten Szentlelkét, aki megmutatja nekünk a helyes utat!

Aki boldogságát más úton keresi, mint amelyikre Isten hívta, annak számára már itt a földön tövis és bojtorján terem. Csalódása nagyon szomorú lesz. (Arnold Jansen)

Kegyelmes Istenem, hálát adok neked, hogy megbocsátó szeretettel fordulsz azok felé, akik keresnek téged. Add Szentlelked erejét, hogy megállhassak a hitben mindvégig! Ámen.