Skip to main content

Letöröl minden könnyet

Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem? (Ézs 66,1)

A Magasságos nem emberkéz alkotásaiban lakik. (ApCsel 7,48)

Atyám! Köszönöm a te Fiadat, aki letörli minden könnycseppemet!

Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi a népérõl a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr! (Ézs 25,8)

Ézsaiás könyvét szokták kisbibliának is nevezni, ugyanis hatvanhat fejezetbõl áll, és csodálatos próféciákat olvasunk benne a megígért Messiásról. Érdemes elolvasni az egészet, elejétõl a végéig. Kiragadott igénk egy prófécia, melynek beteljesedése folyamatban van. Hitünk szerint a halál hatalma megtört, mikor Jézus Krisztust keresztre feszítették, és õ harmadnapra feltámadt. A fizikai halál nem múlik el, míg e világ áll, de a lelki halál nem érheti el azt, aki Jézus Krisztushoz menekül. Aki Krisztushoz kiált, annak õ letörli könnyeit, s nincs hatalmasság, mely megtörhetné. Ha valaki ezt átéli, együtt énekel a megváltottakkal. Megváltottak hálaéneke; e címet adták a bibliafordítók a 25. fejezetnek. Ez az ének szívbõl jön, dicsõíti az Urat, és megörvendezteti az elcsüggedteket. Tudunk-e mi így énekelni? S ha dicsõítjük az Urat, figyelünk-e az ének szövegére, vagy csak a jó dallam miatt énekelünk?

Gyalázat. Nehéz szó. E szerint az ige szerint Isten népén gyalázat van. A világot követõk nem bírják elviselni Krisztus gyermekeit, s ezért gyalázzák. Akik Krisztuséi vagyunk, ezt el kell viselnünk, alázatosnak kell maradnunk, mert Urunk is az volt. Mikor õ újra megjelenik közöttünk, minden világosságra kerül. Ezt ígéri az Úr!

Krisztus keresztje olyan teher, mint madárnak a szárnya - az emeli a magasba. (Clairvaux-i Szent Bernát)

Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy e világ gyalázata nem tart örökké. Adj nekünk erõt hitben várni szent Fiad, hogy hívõ életünkkel dicsõítsük a te neved! Köszönjük, hogy minden velünk kapcsolatos eseményt látsz, s tudsz. Köszönjük, hogy dicsõségedben lehetünk mi is. Ámen.