Skip to main content

Megszabadított az Életre

Áldom az Urat mindenkor, állandóan õt dicséri szám. (Zsolt 34,2)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élõ reménységre. (1Pt 1,3)

Az ünnep igéje:Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai." (Jel 1,18)

 

Teremtõm, jöjj és tisztíts meg, teremts újjá! Életnek Kenyere, jöjj!
Hirdetem nevedet testvéreimnek,
dicsérlek téged a gyülekezetben.
Kik az Urat félitek, dicsérjétek õt,
mert nem veti meg a nyomorult nyomorúságát.
Nem rejti el orcáját elõle,
segélykiáltását meghallgatja.
Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben,
teljesítem fogadalmaimat a hívõk elõtt.
Esznek az alázatosak, és jóllaknak,
dicsérik az Urat, akik õt keresik.
A föld határáig mindenkinek eszébe jut az ÚR,
leborul elõtte mindenféle nép.
Mert az Úré a királyi hatalom, õ uralkodik a népeken.
Jövendõ népnek jönnek és hirdetik,
hogy igaz, amit õ tesz.
Dicsõség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Hirdetem nevedet testvéreimnek,
dicsérlek téged a gyülekezetben. (Zsolt 22)

Akik elõtte mentek, ezt kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendõ országa! Hozsánna a magasságban! (Mk 11,9-10)Jézus jön. Hozsánnázó tömeg, az úton pálmaágak. Áldott, aki jön az Úr nevében! Talán ott voltunk mellette, amikor elsiratta Jeruzsálemet, és most értetlenül, szorongó szívvel kísérjük. Esetleg láttuk hatalmát, amivel gyógyított és ördögöket ûzött ki. Vagy már lelki szemeink elõtt ott lebeg a leigázott rómaiak boldogító látványa. Majd õ rendet tesz, és minden olyan lesz, mint régen. Hozsánna! Hozsánna!

Aztán egy hét alatt megváltozik minden. Elfogják Jézust, és mi "feszítsd meg"-et kiáltunk Pilátusnak, hû tanítványokhoz méltóan elszéledünk, vagy éppen Péterként halljuk, amint megszólal a kakas.

Szokványos keresztre feszítés gyászolókkal és szánakozókkal, kezüket önelégülten dörzsölõkkel és szimpla érdeklõdõkkel. Nincs ebben semmi. A sok csoda, a kettészakadt kárpit a Szentek Szentjében, a földrengés és a sötétség? Megtörtént, ó igen megtörtént. Mi meg csak nézünk bambán.

Mi történt meg? Amíg mi értetlenkedve álltunk, Jézus áttörte a zárt eget, és megszabadított az Életre, önmagában. Amíg aludtunk, Isten megváltott. Igen, ilyen királyunk van. Aki szeretetébe belehalt, és azóta is hirdeti, és hirdetteti, hogy élet vár minket: bõvelkedõ élet.

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. (Zak 9,9)

Készítsétek tehát szorgosan a nagy Vendég útját; tegyétek egyenessé ösvényét, hagyjatok el mindent, ami utálatos õelõtte; minden ti utaitokban legyetek igazságosak, töltsétek fel a völgyeket, hordjatok el mindent, ami magasan áll, ami pedig görbe, tegyétek egyenessé és simává. (Valentin Thilo)

Megváltó Urunk! Köszönjük minket megelõzõ, kitartó szeretetedet! Add, hogy tudjunk a te örömhíredbõl élni, a szavadnak hinni és bõvelkedni. Ne engedd, hogy átaludjuk hívásodat és biztató szavadat! Ámen.