Skip to main content

Mindenben Krisztus van

Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Zsolt 96,7

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. (Ef 1,3)

Pál apostol dicshimnuszában megláthatjuk a kereszténység szívét, lényegét. Minden lelki áldás a Krisztusban van. Ő volt az, aki megnyerte számunkra az örök kegyelmet kereszthalálával és feltámadásával. Istennek legyen hála, hogy a gonosz hatalma megtöretett, a rossz lelkiismeret elhallgattatott, és a bűnből való megváltás Jézus Krisztus által elvégeztetett. Ez az a kegyelem, amelyet sok próféta szeretett volna látni, de nem láthatták. A názáreti Jézusban valami egyedülálló, páratlan dolog jött a világra, ami a korábbi emberi történelemből hiányzott. Amit az ősatyák és a próféták eddig jelképekben, ígéretekben kaptak, Jézusban teljesedett be. A vele való találkozás által érezhetővé, láthatóvá lett az Isten. Ő maga mondta: Aki engem lát, látja az Atyát (Jn 14,9). Nem kell csak önmagunknak küzdenünk és harcolnunk, mert mi saját magunk nem tudunk a bűn fölött győzelmet vívni, hanem a Krisztus által kivívott győzelmet kell elfogadnunk. Ha életed Jézus Krisztusban van, közvetlen közelébe jutottál annak a szeretetnek, mely öröktől fogva való és örökké tart.

Az az ember, akinek szívében Krisztus lakozik hit által, Istentől mindent ajándékképpen fogad el s mindent áldozatképpen ad vissza neki. (Ravasz László)

 Drága mennyei Édesatyám! Évekig szomjúhoztam a szabadságot, és a bűn sötét ereje uralkodott rajtam. Éjjel és nappal vágyakoztam nyugalom és békesség után, míg egyszülött Fiadban megmutattad számomra is a tökéletes szabadítást. Ezért áldlak és magasztallak téged életem minden napján. Ámen.