Skip to main content

Nem a félelemnek lelkét kaptuk

Erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé teszi. (Ézs 40,29)

Az ünnepre érkezõ nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!" (Jn 12,12-13)

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen õbenne. (Jn 3,14-15)


 

"Ne rejtsd el a te orcádat tõlem, mikor szorongatnak engem!" Zsolt 102,3

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és oltalmazd ügyemet a hûtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektõl ments meg engem!

Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban (szégyenben) járnom, miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva örülök: Hadd magasztaljalak hárfával, Istenem! Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, szabadító Istenemnek.

Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és oltalmazd ügyemet a hûtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektõl ments meg engem! (Zsolt 43)

Nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten; hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7)

A média hírei, napi kötelességeink, a túlzott elvárások sokszor kiúttalansággal és félelemmel hálóznak be bennünket. Felkavarnak és elbátortalanítanak. Határozottság és bátorság helyett olykor akaratunk ellenére is a félénkség és a határozatlanság lesz úrrá rajtunk. Isten ajándéka az õ gyermekei számára a félelem ellenszere: az erõ, a szeretet, a józanság lelke. Ezek akkor mutatkoznak meg bennünk legjobban, ha szoros kapcsolatban maradunk Istennel, hiszen tõle kapjuk ezeket. A magunk személye önmagában erõtlen, de ha engedjük Isten erejét munkálkodni bennünk, akkor mi is birtokolhatjuk az erõ lelkét, és Pál apostolhoz hasonlóan elmondhatjuk: Amikor erõtlen vagyok, akkor vagyok erõs. (2Kor 12,10b) Amikor az emberi lehetõségek véget érnek, akkor kezdõdik el Isten munkája. Amikor átadom a vezetést Istennek, akkor mutatkoznak meg bennem az õ ajándékai: az erõ, az egymás iránti szeretet - mely nélkül semmi vagyok (1Kor 13,2b) - és a józanság, azaz a mértékletesség. Akiben naponta megújul az erõ, a szeretet és a józanság lelke, az könnyen el is feledkezik a félelemrõl.

Egész tehetetlenségemet, mely megtör és megbénít, eléd hozom. Változtasd azt erõvé: Uram, könyörülj meg rajtam: Elveszett bizalmamat, félénkségemet eléd hozom. Változtasd azt melegséggé: Uram, könyörülj meg rajtam. (Eugen Eckert)

Drága Istenem! Hallgass meg, mikor hozzád kiáltok, és tedd hatékonnyá bennem az erõ, a mások iránti szeretõ odaadás és a józanság lelkét. Te támogass engem gyengeségemben és mutasd meg rajtam az erõ, a szeretet és a józanság kegyelmi ajándékát. Ámen.