Skip to main content

Tanúskodnom kell

Az Úr utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. (Ézs 43,16)
Péter így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." Mire õ így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Mt 14,28-29)

A Szentlélek eljõ rátok és lesztek nékem tanúim mind Jeruzsálemben, mind az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végsõ határáig. Apostolok Cselekedetei 2,8

Tanítványságuk kezdõ idejében apostolaidat egyszer már kiküldötted. Tanításra, gonosz lelkek kiûzésére, betegek gyógyítására. Akkor korlátot is szabtál: "Pogányok útjára ne menjetek és samaritánusok városaiba ne menjetek be!" (Máté 10,5). Az mégcsak szárnypróbálgatásuk volt.
Most - búcsúszavaddal - tanúskodásra küldöd õket. Halálodról és föltámadásodról kell tanúskodniok. Elmondani: bûneinkért meghaltál a keresztfán. Meghirdetni a hallatlan igazságot: gyõzelmet vettél a halálon! Korlát most nincs. "A földnek mind végsõ határáig" küldöd õket.

Uram!
A benned hívõk életének - minden hû hivatásteljesítésen túl - a legfõbb értelme éppen ez a tanúbizonyságtétel. Ennél nagyobb mondanivalónk nincs. És erre van a legégetõbben szüksége a világnak. Megértem ma: tanúskodnom kell. Nem szûk ismerõs körben csupán, hanem falum, városom, hazám, világunk "mind végsõ határáig". Amerre akaratod vezet. Szentlelked által adj szívembe föladatom végzéséhez elégséges buzgóságot, és embertársaimhoz könyörülõ szeretetet.