Skip to main content

Urának követe õ!

Örök szövetséget kötök népemmel, nem fordulok el tõlük, jót teszek velük. (Jer 32,40)
Isten, aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8,32)

Uram, add igédet szolgáid ajkára, hogy hûen szóljanak!

A pap ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a Seregek Urának követe õ! (Mal 2,7)

Negyedéves teológus voltam, amikor megismerkedtem egy kedves istenfélõ családdal; hamarosan úgy éreztem, közéjük tartozom, és mintegy második otthonra találtam náluk. Egyszer elmondtam nekik, hogy szinte szüleimként szeretem õket, mire a hölgy így felelt: "Én benned nem a lányomat, hanem az Isten szolgáját látom, aki hamarosan lelkészi szolgálatba áll." Akkor megijesztett, mert rádöbbentett a szolgálat súlyára és felelõsségére, és arra, hogy bár én magamat sokszor bohó fiatalnak érzem, az elhívott embernek meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak. Nem teheti félre papi mivoltát egy órácskára, hogy szórakozzon vagy elrejtõzzön, mert ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a Seregek Urának követe õ!"
Vannak emberi elvárások, amelyek közül persze nem kell, és nem is lehet mindegyiknek megfelelni, de az Úrtól jövõ elvárásokat, életbevágóan komolyan kell venni. Arra kaptam elhívást, hogy hirdessem az õ hatalmas tetteit, hogy mindenki megismerje õt, megtérjen és éljen. Ez pedig nemcsak papi feladat, hanem minden keresztény ember kötelessége és felelõssége, hogy õrizze az Isten ismeretét, és követe legyen családjában, egyházában, munkahelyén...

Nem igazi szolgája az Úrnak az, aki maga választja ki mûködésének terét. Dolgozz és tevékenykedjél úgy és ott, ahogy és ahol a Mester akarja. Az õszinte szolgálatkészség vezérgondolata ez: Nem az én, hanem a te akaratod legyen! Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Várom felséges trónod parancsát! (Spurgeon)

Uram, mutasd meg akaratodat és állíts te a szolgálatodba! Erõsíts és készíts fel, hogy hûséges követed legyek a gyülekezetben és misszionáriusod azok között, akik nem ismernek vagy megtagadnak téged! Ámen.