Skip to main content

01.21 Melkisédek, a király-pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,17-24; Zsidók 5,1-10; 7,1-17

Van két olyan vers, amelyeket Isten sohasem mulaszt el idézni a 110. zsoltárból. "Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá." "Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint." Az 1. verset hatszor idézik az Újszövetségben, a 4. verset pedig ötször. Mennyire gyönyörködik az Úr az Ő Király-papjában! Nekünk is mennyire ezt kellene tennünk!

Izráel és Júda királyai nem lehettek előképei a király-papnak, mert az Úr különválasztotta a papi és a világi ágakat: a királyok Júdából jöttek; a papok Lévitől származtak. Ez nyilván súlyos problémát jelentett azok számára, akik az ilyen próféciák beteljesedését keresték, mint például: "...pap is lesz az ő székében..." Zak 6,13.

Így Melkisédek papságának újra történő bevezetése a Zsidókhoz írt levélben bombaként hatott a bibliaolvasókra. Az író elmondja, hogy Melkisédek papsága felette áll az ároni papságnak (amely akkor még Ábrahám ágyékában volt), mert ő tizedet vett Ábrahámtól. De még többről van szó. Mivel Melkisédek nem szerepel Izráel leszármazási jegyzékeiben, őt úgy kell tekinteni, mint aki "Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké", Zsid 7,3.

Csodálkozhat az ember, honnan ismerhette ő a "magasságos Istent". És benne volt-e Adonisédek, a Józsué elleni déli szövetség vezetője az ő dinasztiájában? Egy dolog biztos: Melkisédek szolgálata Ábrahám felé a legmagasztosabb pillanat volt. Ez mutatja be számunkra Krisztusnak a népe felé végzett jelenlegi szolgálatát.

Sodoma királya már feljött a Vörös Hegyoldalon át, hogy egyezséget ajánljon a kimerült harcos katonának, olyan egyezséget, amely semlegesítette volna az ő bizonyságtételét, mint aki a szövetségmegtartó Istentől függ. Melkisédek Sálemből lépett elő a kellő pillanatban, megállítva Ábrahámot, ellátva őt "kenyérrel, hogy megerősítse és borral, hogy megvidámítsa". De ami még több, az igazság szavait helyezte az ősatya szájába, hogy felhasználhassa azokat a kísértés elhárítására. Mennyire hasonlít ő a mi nagy Főpapunkhoz, aki védelmez, megőriz bennünket és imádkozik értünk a haza vezető út minden lépésénél!