Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Eszter 3,1-15

Mondták már azt, hogy Eszter könyve kivonat a perzsa udvar hivatalos dokumentumaiból, 2,23. Isten nevének hiányát Eszter könyvében ezzel magyarázza a zsidó Talmud, az 5Móz 31,18-ra hivatkozva: "Én pedig valóban elrejtem az én orcámat azon a napon az ő minden gonoszsága miatt, amelyet cselekedett, mivelhogy más istenekhez fordult." Azonban, ha arcát el is rejtette, nem volt közömbös népe iránt. Isten gondviselésében Márdokeus és Eszter emelkedett fel, hogy megvalósuljon a zsidók megszabadulása. A válságos helyzet akkor alakult ki, amikor Hámán a király kedveltjévé lépett elő, Márdokeus pedig megtagadta, hogy térdet hajtson előtte, 3,1-2. Úgy látszik, hogy Hámán tulajdonképpeni imádatot követelt meg, és Márdokeus, minthogy zsidó volt, erre nem volt hajlandó, 3,4. Nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, hogy szembeszállt a királyságnak egy ilyen hatalmasságával. Hasonló szellemiség várható el tőlünk is, amikor az Úr Krisztust szolgáljuk, 1Pt 3,15; Júd 3. Hámán agágita volt, vagyis Agág leszármazottja, aki Amálek királya volt, Eszt 3,1; 4Móz 24,7; 1Sám 15,8. Noha a király parancsolta ezt meg, Márdokeus nem ismerte el Hámánt. Nem akart embert imádni, különösen nem Izráel ellenségének egyik leszármazottját. Márdokeus benjáminita volt, Eszt 2,5, és be akarta fejezni azt, amit törzséből származó társa, Saul király elmulasztott, 1Sám 15,3.9. Nagy nehézségek után, Eszter és Márdokeus tevékenységén keresztül Hámán végül elpusztult, és a zsidók megszabadulása biztosítva volt azáltal, hogy Márdokeus nagyon fontos ember lett a királyságban. Amellett, hogy gondoskodott Eszterről és támogatta, még sok jellemvonása kibontakozhatott Márdokeust illetően - száműzött volt, 2,6; úgy döntött, hogy rejtve marad, 2,10; nagyon hazafias érzelmű, 4,1 és kk.; a király tisztelte, 6,11; 8,1-2; naggyá lett, 9,4; 10,2- 3. Úgy van leírva, mint "a zsidó Márdokeus", 5,13; 6,10; 8,7; 9,29.31. őbenne a zsidók történelmének és jövőjének előképét láthatjuk:

Gyűlölt, Eszt 5,13 (Vö. Mt 24,9). Tisztelt, Eszt 6,10 (Mt 25,34). Kapcsolatban van a trónnal, Eszt 8,7 (Mt 25,31). Tekintély, Eszt 9,29 (Mt 25,34). Nagyobb tekintély. Eszt 9,31 (Mt 25,34). Nagy a királyságban, Eszt 10,3 (Mt 25,34).

"És fejjé tesz téged az Úr és nem farokká", 5Móz 28,13
1Pt 3. 15 Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel 16 és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás magatartásotokat.