Skip to main content

08.04 Ézsaiás, az államférfi

Dátum: 
2019.08.4
OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-4.18-23

Uzzijjá király uralkodása 52 esztendeig tartott, alatta gazdagság és bőség volt, és gazdasági és politikai jólétet hozott Júda számára. De, ahogyan a történelem oly sokszor bizonyítja, a királyság külső ragyogása belülről a hanyatlás végzetes csíráját hordozta magában. Az üzleti és politikai életben elhatalmasodott a kapzsiság, elnyomás és korrupció, miközben Jahve imádata puszta külsőséggé és látszattá vált. Ugyanakkor Izráel északi királyságát átszőtte a bálványimádás, amikor Ézsaiás színre lépett. Ézsaiás, aki Jeruzsálemi születésű volt, rendkívül művelt és kulturált férfi volt. Arisztokrata származása és társadalmi rangja otthonossá tette a legmagasabb kormányzati körökben is. Mint államférfi, szólt és cselekedett közügyekben, és közvetlen bejárása volt a királyhoz. Jól ismerte a felső osztályok életét, nemesek és vezetők között mozogva, hasonló jó modorral és körültekintéssel.

A próféta egy prófétanőt vett feleségül, aki két fiút szült neki. Az ő nevük fogja később bemutatni és megerősíteni a próféta jövendöléseit, 7,3; 8,3-4.

Ézsaiás nagy ember volt az író próféták között. Költő is volt és szónok, és mindenben bátornak, félelmet nem ismerőnek bizonyult. Bensőségesen ismerte a papságot, és Isten iránti tisztelete, amely látható abban, ahogyan Jahveről, mint "Szentről" írt, viharos haraggal állította szembe a nép bűneivel és a fennálló monarchia gonoszságával. Egyetlenegyszer sem kereste a nép kegyét, és semmilyen körülmények között sem hígította fel üzenetét. Kímélet nélkül ostorozta a királyok, papok és a nép bűneit. Jahve szentségére és igazságára vonatkozó ismerete hajlíthatatlanná és meg nem alkuvóvá tette a bűnnel szemben, de a prófétából mégsem hiányzott az együttérzés Isten népe iránt. Könyvéből kiderül, hogy üzenete nem csak "pusztulás és sötétség". Voltak vigasztaló szavai is, amelyeket gyengéden és együttérzéssel mondott el. Különbséget tudott tenni Istennek népe iránti szeretete, valamint bűngyűlölete között. Ézsaiáshoz hasonló emberekre mindig szükség volt az Istentől való eltávolodás napjaiban; a jelenlegi idő is kiált hasonló jellemű és erejű emberek után. A józan ítélőképességű keresztyén ember belátja ennek sürgetően szükséges voltát!