Skip to main content

08.07 Ézsaiás összeütközése Áházzal

Dátum: 
2019.08.7
OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-14

Jótám halála után Áház kezdett uralkodni Júdában. Ez a húszéves fiatalember mindenképpen azon volt, hogy gonoszt cselekedjen; "nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádó tettei azzal jártak, hogy megtelt a város faragott képekkel, és felújította Molok imádatát Hinnom völgyében. Aház Júda történelmének egyik legkritikusabb időszakában ült a királyság trónján. Reczin, Szíria királya és Pékah, Samária királya elhatározta, hogy elmozdítja Áházt, és Júda trónjára egy bábkirályt ültet, aki akaratuk szerint irányítható majd. Áház, hogy ebből a helyzetből megszabaduljon, azt gondolta, hogy az asszír Tiglát-Pilézer segítségét kéri.

Isten ennek a politikai cselszövésnek az idején elküldte Áházhoz Ézsaiást. Elkísérte fia, Seár-Jásub, akinek neve azt jelenti, hogy "a maradék vissza fog térni". Ézsaiás kérte a királyt, hogy vesse bizalmát Jahvéba; a szövetség, amelytől fél, nem lesz sikeres. Hogy a hitetlen királynak bizonyítékot szolgáltasson, felszólította, hogy kérjen jelet az Úrtól, az ő Istenétől: "kérj a mélységben vagy fent a magasban!" Áház ezt mondta: "Nem kérek s nem kísértem az Urat!" A király titokban már követet küldött Asszíria királyához, ezt mondva: "Rabszolgád vagyok"; tehát nem állt szándékában, hogy bizalmát az Úrba vesse. Ézsaiás válasza Áház istenfélőnek tűnő megállapítására előretekint Isten szándékainak egy jövőbeli napjára. "Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek".

Ézsaiás szava a reménység üzeneteként szólt a néphez egy nagyon sötét napon, mégis mind a királynak, mind a népnek a füle süket volt, és szívük megkeményedett, hogy ne higgyenek. Máté evangéliuma erősíti meg, hogy 700 évvel később Isten beteljesítette ígéretét. Az Ézsaiás által az istentelen királynak meghirdetett jel a szűz fiával kapcsolatban beteljesedett.

Az ember hitetlensége se tegnap, se ma, soha nem változtatja meg az isteni kegyelem szándékait. A mai hitetlenség sötétségében Ézsaiáshoz hasonlóan nekünk is szükségünk van arra, hogy bátran mondjuk a kegyelem üzenetét; ez a következő: "Krisztus Jézus eljött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket". Csak az Istenhez való megtérés által található meg az üdvösség.