Skip to main content

11.16 Pál, az apostol

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 26,14-20; Galata 2,8-9

Pál apostolsága különleges volt melyet az Úrtől vett a damaszkuszi úton történt megtérése idején.

Egyedülálló volt eredetét tekintve. Ez a megtérési megtapasztalás egyedülálló volt. Miközben sok különleges eset van feljegyezve az Apostolok Cselekedeteiben, nincsen meglepőbb, mint Saulé, aki valójában az Úr Jézussal találkozott és beszélt nemcsak a földön, hanem a mennyben. Ez a neki adott különleges szolgálat igaz voltát is alátámasztja. Közvetlenül az Úrtól vette ezt a megbízatást megtérésének idején; ez a Csel 9-ból nem világos, de Pál megmagyarázta, amikor Agrippa királynak beszélt. Pál megtérése után az Úr szólt Anániáshoz, akinek kétségei voltak, és ezt mondta: "Eredj el, mert ő választott edényem, hogy hordozza nevemet a pogánvok, királyok és Izráel fiai előtt". Később Barnabás, amikor bemutatta őt a jeruzsálemi gyülekezetben, hangsúlyozta, hogy "hogyan látta Őt az úton, és hogy Ő szólt hozzá".

Mennyei volt jellegét tekintve. A tizenkét apostol mindegyike látta az Urat és tanúja volt feltámadásának, valamennyien látták Őt a földön, mielőtt a mennybe ment. Pál is látta Őt és ezt mondta a korinthusi szenteknek: "Nem vagyok-e apostol?... Nem láttam-e Jézus Krisztust, a mi Urunkat?” 1Kor 9,1. A különbség az, hogy ő az Urat mennyei megdicsőült helyzeteben látta, es így egyenértékű tanúja volt a feltámadásnak, 1Kor 15,8. Ez is éles megvilágításba helyezi apostolságának mennyei jellegét. A tizenkét apostolnak tett ígéret elsősorban földi jellegű volt. Nekik ezt mondta: "ti is beültök majd tizenkét királyi székbe", Mt 19,28. Pálnak azonban kijelentette "a titok" igazságát, Ef 3.3; ez nem volt témája az ószövetségi Szentírásnak, hanem el volt rejtve Istenben. Ez nem Izráelről szól, hanem a Gyülekezetről, a mennyei népről, a Bárány menyasszonyáról.

Különleges volt természetét tekintve. Pálnak a pogányok felé irányuló apostolságát elismerte Péter, Jakab és János, akik megerősítették ővele való közösségüket jeruzsálemi látogatásakor. Elküldetett, hogy prédikáljon a pogányoknak, és ezt teljesítette. A Róm 15,16-19 figyelmes vizsgálata feltárja utazásainak jelentős kiterjedését, hogy betöltsön egy ilyen fontos szolgálatot.