Skip to main content

11.27 Jakab, az Úr testvére (1)

OLVASNIVALÓ: 
Máté 13,55; Cselekedetek 1,14; 12,17; 1Korintus 15,7

Az Újszövetségben öt különböző Jakab szerepel. Az egyik, akivel foglalkozunk, csak kétszer van említve az evangéliumokban: Mt 13,55; Mk 6,3; a négy "testvér", akik ezekben a versekben említve vannak, minden bizonnyal Mária és József gyermekei, és ezért az Úr Jézusnak féltestvérei. Nyilvánvaló, hogy Ő utána születtek. A nevek megadott sorrendje azt sugallja, hogy a négy közül Jakab volt a legidősebb. Tudjuk, hogy közülük senki sem hitt az Úr Jézusban az Ő halála előtt, Jn 7,5. A föld legkiváltságosabb családjához tartoztak, mert alázatos otthonukban lakott az a valaki, aki a (hús)testben megjelent Isten volt.

Megtérés. Jakab tanúja volt az Úr feltámadásának, 1Kor 15,7, és igaz hívővé lett. Milyen csodálatos, hogy olyan valaki, aki tanúja volt földi életének ennyire személyes szinten, később bűnbánatot tartott és üdvözölhetett hit által az Ő nevében! És nemcsak Jakab; a Csel 1-ben azzal is találkozunk, hogy a tizenegy tanítvány együtt volt a felső teremben "az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyjafiaival együtt." Igen, együtt imádkoztak a többi szenttel; megtértek.

Folytatás. Úgy tűnik, hogy pünkösd óta Jakab a jeruzsálemi gyülekezetben maradt, amíg a következő említés nem történik róla Péter bebörtönzésének idején. Körülbelül tíz esztendő telt el, és ez alatt az idő alatt Jeruzsálem nagy üldöztetést élt át István halála után. Ennek következményeképpen sokakat elveszítettek, akik "szétszóródtak". Ez alatt az idő alatt a jeruzsálemi szentek hallottak az evangélium előrehaladásáról és növekedéséről a gyülekezeti bizonyságtétel alapján. Elküldték Pétert és Jánost, amikor az áldás elérkezett Samáriába, valamint Barnabást, amikor elérte Antiókiát. Ez alatt Jakab, az Úr fivére csendben volt, de helyi előbbre jutása nyilvánvalóan folytatódott. Jakabról az első említés a Csel 12,17-ben van. Péter, miután kiszabadult, újra megjelenik az Apostolok Cselekedeteiben, de már csak egy alkalommal. A következő utasítást adta: "Adjátok tudtára ezeket Jakabnak és a testvéreknek. És kimenve elment más helyre." Ez annak elismerése volt, hogy Jakab felelős testvérré lett.

Mt 13. 55 Hát nem ez az ácsmester fia? Nem Máriának hívják az ő anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?
Mk 6. 3 Nemde ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nemde itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak benne.
Jn 7. 5 Mert saját testvérei sem hittek benne.
1Kor 15. 7 azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak,
Apcsel 12. 17 Miután pedig kezével hallgatást intett, elbeszélte nekik, hogyan hozta ki őt az Úr a börtönből, majd azt mondta: Adjátok tudtára ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott.