Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,16.25-26

Minden bűnünk besorolható oly módon, hogy vagy közvetlenül Isten ellen irányul, vagy embertársaink ellen. Ádám bűne egyedül Isten ellen irányult; Káin bűne testvére ellen.

Tekintettel a névre, amelyet Éva elsőszülött fiának adott, nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy ő lesz az, aki a kígyó fejére tapos.

Mennyire tévedett! Káin, ahelyett, hogy a Sátán legyőzője lett volna „a gonosztól volt", 1Jn 3,12. Az Úr úgy jellemzi az ördögöt, mint (1) „gyilkost" és (2) „hazugot", Jn 8,44. Káin mindkettő volt. (1) Míg Éva volt az „anyja minden élőnek", 3,20, elsőszülöttje erőszakosan életet oltott ki. Az első megszületett férfi gyilkos lett! (2) Amikor Isten szembesítette Ádámot bűnével, noha ő megkísérelte mentegetni magát, amit mondott, az igaz volt, 3,12. Káin gyilkos cselekedetét égbekiáltó hazugsággal súlyosbította.

Egy bizonyos értelemben tehát Káin részese lett az ördög jellemének. Azok sátáni eredetét ismerve „vessünk ki" minden rosszindulatot és csalást, Ef 4,25.31.

Isten igazságos. Ezt még Káin sem tagadhatta. Azt állította, hogy büntetése nagyobb, semhogy elhordozhatná, 1Móz 4,13; azt azonban nem állította, hogy nagyobb, mint amit megérdemelt! Ábel Istennek tetsző férfi volt, igazsága különböztette meg. Ő „igaz" volt, Zsid 11,4; cselekedetei „igazak" voltak, 1Jn 3,12; az övé „igaz vér" volt, Mt 23,35. Káin képes volt elhallgattatni az igaz ember hangját, de vérének hangját nem! Isten meghallotta, hogy Ábel vére hozzá kiált a földről, 1Móz 4,10; vö. Jób 16,18. Istenhez kiáltott bosszúért gyilkosa ellen, és amiatt, hogy Káin kétségbeesett, 1Móz 4,13, és elveszítette Isten jelenlétét, 16. v. Hála Istennek, Jézusnak, az új szövetség közbenjárójának vére „jobbat beszél, mint az Ábel vére", Zsid 12,24. Az új szövetség kijelentéseinek egyike, hogy „bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem", Zsid 10,17. Krisztus vére bűnbocsánatunkért kiált, Mt 26,28, reménnyel tölt el bennünket és Isten jelenlétébe hív, Zsid 10,19.

A kígyó, hogy megkísérelje megakadályozni Isten szavának beteljesedését, 1Móz 3,15, kioltotta az asszony magvát, az első fiát megrontva, a másodikat pedig megölve. De Isten Sétet támasztotta, adva Évának „más magot Ábel helyett, akit megölt Káin",1Móz 4,25.

1Móz.4. 16 És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
1Móz.4. 25 Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain. 26 Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.
1Jn.3. 12 Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig igazak.
Jn.8. 44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
1Móz.3. 12 És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
1Móz.3. 20 Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
Ef.4. 25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
Ef.4. 31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
1Móz.4. 13 Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
Zsid.11. 4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
Mt.23. 35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.
1Móz.4. 10 Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.
Jób.16. 18 Oh föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára!
Zsid.12. 24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Zsid.10. 17 Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
Mt.26. 28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
Zsid.10. 19 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
1Móz.3. 15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.