Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 8,20-22; 9,18-19

NÓÉ hamarosan bebizonyította, hogy az özönvíz nem változtatta, vagy javította meg az ádámi természetet. Az első dolog, ami vele kapcsolatban említésre kerül Isten kegyelmes szövetség-kötésének feljegyzése után, lerészegedésének eseménye, 9,20-21. Szomorú bukása csak megerősítette Istennek azt a megállapítását, hogy az ember szívének gondolata természet szerint még mindig gonosz, 8,21; vö. 6,5. Nóé építhetett oltárt a megtisztult földön és bemutathatott tiszta áldozatokat, 8,20, de szívében még ott hordozta a bűn gonosz elvét. Az a komolyság, amellyel Isten a részegségre tekint, felmérhető abból, hogy a legszégyenteljesebb és lealacsonyítóbb bűnökkel együtt van felsorolva a test cselekedetei között, Gal 5,19-21. Nóé részegsége volt az első feljegyzett bűn az életében, és azután következett be, hogy mintegy 600 évig Istennel járt! Tanuljuk meg ebből, hogy nem számít, milyen messze jutott egy ember az isteni megtapasztalásban, elbotlásának lehetősége mindvégig megmarad. „Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék", 1Kor 10,12.

Nóé bűne hasonlított Ádáméhoz abban, hogy mindketten annak eredményeként buktak el, hogy részesedtek valamilyen fa gyümölcséből. Míg azonban Ádám bűne azzal járt, hogy felismerte meztelenségét, Nóé bűne azt eredményezte, hogy megfeledkezett meztelenségéről. Fia, Hám azonban meglátta azt, amit Nóé mámora a saját szeme elől elrejtett. Sajnos, Hám nemcsak elmulasztotta, hogy elfedje apjának mezítelenségét, hanem odáig ment, hogy fivéreinek figyelmét is felhívta rá. Ezzel szemben Sém és Jáfet tapintatosan betakarták apjukat. Mi hogyan reagálunk, amikor bűnöket fedezünk fel testvéreinkben? Örvendezve hozzuk nyilvánosságra bukásukat? Az Ó- és Újszövetség egyaránt hirdeti, hogy a szeretet sok bűnt elfedez, Péld 10,12; 1Pt 4,8. József gondosan kerülte, hogy elmondja az egyiptomiaknak, testvérei felelősek a nyomorúságaiért, 1Móz 40,15; 46,31-32. Hasonló lelkületről tett tanúságot Dávid Saul halálhírére ezzel a beszédével: „Meg ne mondjátok Gáthban, ne hirdessétek Askelón utcáin", 2Sám 1,20. Az a kötelességünk, hogy megpróbáljuk helyreállítani testvérünket, „ha előfogja ...valami bűn", Gal 6,1. Ezt cselekedve „vigyáznunk" kell magunkra, nehogy mi is „megkísértessünk", mert közülünk senki sem immunis a bűn lehetőségével szemben. Milyen bölcs dolog volt tehát Sém és Jáfet részéről, hogy úgy jártak el, ahogy tették, 1Móz 9,23; Hám „látta", 22., de „ők nem látták".

1Móz.8. 20 És oltárt építe Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égőáldozattal az oltáron. 21 És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. 22 Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.
1Móz.9. 18 Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja. 19 Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.
1Móz.9. 20 Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. 21 És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
1Móz.6. 5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Gal.5. 19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, 21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
1Móz.9. 22 Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének. 23 Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
1Pt 4. 8 Mindenekelőtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez.
Péld 10. 12 A gyűlölet versengést szerez, de minden vétket elfedez a szeretet.