Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 13,5-18

ÁBRÁM LEGUTÓBBI MEGTAPASZTALÁSA megtanította őt arra, hogy nem jó „üzlet" önmagában bízni. Isten bebizonyította, hogy Ő jobban tud törődni Ábrám anyagi szükségleteivel és fizikai jólétével, mint ahogyan Ábrám valaha is. Nem sokkal ezután Ábrám éppen ebben a dologban próbáltatott meg. Az Egyiptomban szerzett vagyon hamarosan új zavarok forrása lett, 6-7. v. Valószínűleg szokásos volt a marhapásztoroknál, hogy hadakoznak a terület szűkös volta miatt és a felszerelésekért 26,20. De az Ábrám és Lót szolgái közti civakodás nem volt megengedhető. Ők „testvérek" voltak, 13,8. A kanaániták jelenlétére történő utalás, 7. v. hangsúlyozza, hogy milyen szomorú és megalázó a „testvérek" számára, ha hitetlenek előtt hadakoznak. Ábrám jobbnak látta, ha a lakóhelyben történik inkább az eltávolodás, mint a szívben, ezért földrajzi megosztást javasolt, 9-10. v.

Ábrám többféle alapon is igényt tarthatott volna rá, hogy elsőként válasszon területet. Ő volt az idősebb, ő volt a család feje és vezetője, és neki ígérte Isten az országot - az egészet. De a 12. fejezetben megtanulta, hogy minden anyagi szükségét tekintve Istenben bízhat. Minthogy hitt Istenben, megengedhette magának, hogy felajánlja Lótnak a korlátlan választást, hol kíván letelepedni.

Ábrám elsődleges igényjogosultságának ellenére Lót elfogadta ajánlatát, és az ottani emberek szellemével nem törődve, 13,13 „sátorozott Sodomáig", 12. v. Sodoma vonzerejét talán a gazdasága, kényelme és az anyagi boldogulás lehetősége jelentette, Ez 16,49. Figyeljük meg a fokozatosságot: „látta", „választotta", „elköltözött", 10-12. v. A látás vezetett a vágyhoz, amelyet tett követett; vö. Józs 7,21; 2Sám 11,2-4. Őrizkedj tehát a szemek kívánságától! Lót „felemelte... az ő szemeit", 10. v. Ábrámot az Úr hívja, hogy emelje fel szemeit, 14. v. Ábrám nem lett vesztes azzal, hogy mindent Isten kezében hagyott! Lót elment kelet felé, 11. v., de Ábrámnak minden meg volt ígérve, amit csak a szélrózsa bármely irányában látott, és Isten bátorította, hogy járja be az országot, mint egy hódító, 17. v. Hitbeli cselekedet volt igényelni és birtokba venni az országot. Ábrám most már hajlandó volt, hogy egyedül Istennek engedjen szükségletei kielégítésének dolgában - de ez a bizalom hamarosan új próbának lett kitéve.

1Móz.13. 5 Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai. 6 És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt. 7 Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön. 8 Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk. 9 Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek. 10 Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe. 11 És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól. 12 Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a Jordán-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig. 13 Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt. 14 Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra. 15 Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. 16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. 17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. 18 Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
1Móz.26. 20 Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz. Ezért nevezé a kútnak nevét Észeknek, mivelhogy czivakodtak vala ő vele.
Ezék.16. 49 Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.
Józs.7. 21 Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, a melynek súlya ötven siklus vala, és megkivántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.
2Sám.11. 2 És lőn estefelé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétála: láta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű vala. 3 És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és monda egy ember: Nemde nem ez-é Bethsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Uriás felesége? 4 Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá őt; ki beméne ő hozzá, és vele hála, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult; és annakutána visszaméne az ő házához.