Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40,1-23

JÓZSEF FELTÉTELEZTE, hogy jelentésük van azoknak az álmoknak, amelyeket a fáraó hivatalnokai álmodtak, és bizonyos volt benne, hogy Isten megadhatja neki a szükséges magyarázatot, 8.v. Miután megadta a főpohárnok álmának jelentését, megkísérelte előnyére hasznosítani a főpohárnokkal való rövid kapcsolatát, 14.v. A főpohárnok álmát nemcsak arra vonatkozó Isteni kijelentésnek tekintette, hogy a főpohárnok elméje megnyugodjon, hanem saját boldogtalan helyzetéből való menekülésének lehetséges eszközét is látta benne. Tudatában volt élete gondviselésszerű vezetésének, és gyorsan felfedezte az Úr kezét a főpohárnokkal való kapcsolata mögött. Ez a főpohárnok fontos ember volt, ugyanazt a felelősségteljes pozíciót töltve be Egyiptomban, mint amelyet később Nehémiás foglalt el Perzsiában, Neh 1,11 (ahol a „pohárnokot" ugyanaz a héber szó jelenti, mint az 1Móz 40-ben). Csak magának a fáraónak volt joga hozzá, hogy felülbírálja Potifár tettét, 39,20, de a főpohárnok jó helyzetben volt ahhoz, hogy beszéljen a fáraóval József érdekében. József jól szolgálta a főpohárnokot, 4. v. és az álmát is megfejtette, 12-13. v. Ezért József ártatlanságát hangsúlyozva kérte, hogy a főpohárnok viszonozza kedvességét, és beszéljen érdekében a fáraóval.

József kérése ellenére a főpohárnok teljesen megfeledkezett róla „két teljes esztendeig", 40,23; 41,1. József vágya a gyors szabadulás után érthető volt, és csalódott lehetett a méltánytalanság miatt, hogy készségéről, kedvességéről és ártatlanságáról megfeledkeztek. Később azonban meg kellett értenie, hogy Isten jobban tudta. Ugyanaz a gondviselés, amely összehozta őt egy olyan emberrel, aki felvethette ügyét a fáraónál, azt okozta, hogy éppen az az ember felejtkezzék meg róla! A főpohárnok feledékenysége lényeges részét képezte Isten Józseffel kapcsolatos szándékának. Ha a főpohárnok azonnal megemlékezett volna Józsefről és megemlítette volna a fáraónak, a legtöbb, amit József várhatott volna, hogy kiszabadul, 14. v. A fáraónak bizonyára nem lett volna rá oka akkor, hogy olyan méltóságot adományozzon neki, amilyet Isten tervezett számára. A főpohárnok álmának fontos szerepet kellett játszania József későbbi életében - de Isten ideje szerint. Ne feledjük, hogy Isten időzítése mindig jobb, mint a miénk. Az Ő órája mindig a pontos és helyes időt mutatja.

1Móz.40. 1 És lőn ezekután, hogy az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő urok ellen, az égyiptomi király ellen. 2 Megharaguvék azért a Faraó az ő két főemberére, a főpohárnokra, és a fősütőmesterre. 3 És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöczbe, arra a helyre, ahol fogva vala József. 4 A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban. 5 És az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, a kik a tömlöczben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint. 6 És beméne hozzájok József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala. 7 És megkérdé a Faraó főembereit, a kik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orczátok? 8 És mondának néki: Álmot láttunk és nincsen a ki megfejtse azt. És monda nékik József: A megfejtés nem Isten dolga-é? mondjátok el, kérlek, nékem. 9 Elbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és monda néki: Álmomban ímé egy szőlőtő vala előttem; 10 És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket. 11 A Faraó pohara pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket és facsarám a Faraó poharába, és adom vala a poharat a Faraó kezébe. 12 És monda néki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap. 13 Harmadnap múlva a Faraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a Faraó kezébe az ő poharát, az elébbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnokja valál. 14 Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a Faraó előtt és szabadíts meg engem e házból. 15 Mert lopva hoztak el engem a héberek földéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöczbe vessenek. 16 És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy ímé három kosár kalács vala fejemen. 17 A felső kosárban pedig valának a Faraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről. 18 És felele József és monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap. 19 Harmadnap múlva fejedet véteti a Faraó és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat. 20 S lőn harmadnapon a Faraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, s akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái közé. 21 És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a Faraó kezébe. 22 A fősütőmestert pedig felakasztatá; a miképen magyarázta vala nékik József. 23 És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.
Neh.1. 11 Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, a kik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.
1Móz.41. 1 Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett.