Skip to main content

01.28 A tíz szemből álló lánc

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 45,1-11

JÓZSEF FELMAGASZTALTATÁSA és magas méltósága Egyiptomban figyelemre méltó bizonyítéka annak a nyugodt és mégis biztos munkának, amit az isteni gondviselés végez. József felismerte, hogy Isten „küldte" őt oda, 5.7-8. v. és „tette" Egyiptom urává, 8-9. v. Az események láncolatának legalább tíz láncszeme volt, amelyek nyomán József „az ország kormányzója" lett, 42,6.

(1) Testvéreinek irigysége, 37,1-11. A történet itt indult. (2) Apjának aggódása, 37,12-14. Jákob nyugtalankodott Sikemben lévő fiai miatt, és elküldte Józsefet, hogy megtudja, rendben van-e velük minden. Jákobnak alapos oka volt erre, 33,18-34,30. (3) Barátságos érdeklődése „egy embertől", 37,15-17. Erre a véletlen találkozásra is szükség volt, ez az ember irányította őt Dótánba. (4) Rúben és Júda közbelépése, 37,18-27. Rúben jóakarata és Júda pénzsóvársága szintén lényegesnek bizonyultak. (5) Az arab kereskedők útja, 37,25-28. Milyen kritikus volt üzleti utazásuk időzítése, útvonala és (6) Potifár házának háztartási szükségletei, 37,36. Olyan sok otthon és rabszolga között József a megfelelő házba érkezett. (7) Potifár feleségének romlottsága, 39,7-8. Mind a kísértés, mind annak visszautasítása szerepet játszott. (8) Potifár döntésének igazságtalansága, 39,19-20. Bár József egyáltalán nem érdemelte meg, de a büntetés viszonylag enyhe volt. Potifár a fáraó „főembere, a testőrök főhadnagya" volt, 37,36. Isten azonban határok közé szorította haragját; lásd Zsolt 76,10. (9) A fáraó tisztségviselőinek kegyvesztettsége, 40,1-4. Ez vezetett a rendkívül fontos találkozáshoz József és a főpohárnok között. (10) A pohárnok feledékenysége, 40,20-23. Ez az utolsó láncszem!

Egy lánc csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Ennek a 10 láncszemnek mindegyike lényeges részét képezte József dicsőséghez vezető útjának Egyiptomban. Isten az Ő céljait emberi eszközökön keresztül valósította meg azok tudta nélkül és gyakran kívánságuk ellenére. Nemcsak Rúbennek azt a kísérletét bírálta felül, hogy megmentse Józsefet, annak a „bizonyos embernek" a jószándékát, valamint a pohárnok feledékenységét használta fel, hanem még Potifár feleségének kéjsóvárságát és József testvéreinek gyűlölködését is. Minden József javára vált, vö. Róm 8,28, ő pedig utólag felfedezhette ezt éles látásával. Bízzál Istenben - Ő nem követ el hibát!

1Móz.45. 1 És nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, kik körűlötte állának és felkiálta: Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marada senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atyjafiaival. 2 És hangos sírásra fakada, úgy hogy meghallák az Égyiptombeliek, és meghallá a Faraó háznépe is. 3 És monda József az ő atyjafiainak: Én vagyok József, él-e még az én atyám? És nem felelhetének néki az ő atyjafiai, mert megrettentek vala tőle. 4 Monda azért József az ő atyjafiainak: Jőjjetek közelebb hozzám! És közelebb menének. Akkor monda: Én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Égyiptomba. 5 És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. 6 Mert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. 7 Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. 8 Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a Faraó atyjává tett, és egész házának urává, és Égyiptom egész földének fejedelmévé. 9 Siessetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki: Ezt mondja a te fiad József: Az Isten engem egész Égyiptomnak urává tett, jőjj le én hozzám, ne késsél. 10 És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, a mid van. 11 És eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te, és házadnépe, és semmi, a mid van.