Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 20,1-26

BÁR a Tízparancsolatot egy akkor még ismeretlen néppel közölték, amely egészen addig rabszolgák nemzete volt, a Tízparancsolat, mint az erkölcsiség minden területe a héber Szentírásban - messze felette áll a többi nemzet erkölcsi előírásainak. Ha az emberek nem számolnak isteni eredetükkel, akkor hogyan tudják ezt egyáltalán megmagyarázni? Egyedül Izráelről mondta Isten: „az égből beszéltem veletek", 22. v. Isten ismét felhívja a figyelmet az Egyiptomból történő megváltásra, 2. v. A megváltás - ok az engedelmességre.

Az első négy parancsolat az Isten iránti közvetlen felelősséggel foglalkozik, 3-11. v.; az ötödik is ide sorolható (12.v.), a többi öt az emberekhez való viszonyt érinti, 13-17. v. Az Úr Jézus így foglalja össze: „Szeresd az Urat, a te Istenedet... Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig... Szeresd felebarátodat, mint magadat", Mt 22,37-39. v. Isten az Ő népénél a szeretetet keresi, azt a szeretetet, amely engedelmességben mutatkozik meg. Az Úr Jézus ezt mondta: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok", valamint „az én beszédemet", Jn 14,15.23.

Ezeket a törvényeket hallgatva, felfedezzük, mi lakik a testben. Az Úr Jézus tette világossá, hogy nemcsak a cselekedet az, amely vétkessé tesz bennünket, vö, Mt 5,28, valamint Mt 5,17-48.

Mindezeket a parancsolatokat, kivéve a szombat napra vonatkozót, megerősíti az Újszövetség, bár nem mint az üdvösség alapját, mert amit a törvény nem tehetett meg, azt Isten megtette, Róm 8,3-4. Van egy olyan értelmezés, amely szerint a parancsolatok keretbe vannak foglalva, mert amit a 2Móz 20,17. versben kívánunk, istenünkké lesz, 3. v., amelyet szolgálni akarunk.

Figyelemre méltó, hogy a fejezet az oltárral fejeződik be, amelyet földből, vagy kőből kell csinálni, 24-25. v. Semmi előmunkálat, vagy díszítés ne legyen, ami elvonná a figyelmet az ember Isten előtti tökéletlenségének határozott tényétől. Lépcsőket ne készítsenek hozzá, mert az ember nem tud olyan utat készíteni Istenhez, hogy le ne lepleződjön mezítelensége, 26. v. Ne feledjük azt se, hogy ezt az oltárt egy megváltott nép készíti, amely Isten világosságában tudatában van annak, mennyire tökéletlen még a legátadottabb pillanatokban is. Mert az égőáldozat a tökéletes engedelmességet ábrázolja ki, mégpedig az Úr Jézus kereszthalálát. Ennek érdemében, közösséget élvezhetünk a békesség Istenével a békesség Urának jóillatú áldozatán keresztül.

2Móz.20.1 Ekkor megszólalt Isten, s ezeket az igéket mondta: 2 Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3 Ne legyen más istened rajtam kívül! 4 Ne csinálj magadnak faragott képet vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben vagy lenn a földön vagy a vizekben, a föld alatt van! 5 Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad- és negyedízig azokon, akik gyűlölnek engem. 6 De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. 7 Ne használd hiába az ÚR, a te Istened nevét, mert az ÚR nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. 8 Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg! 9 Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. 10 De a hetedik nap az ÚRnak, a te Istenednek nyugalomnapja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgálóleányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. 11 Mert hat nap alatt teremtette az ÚR az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. 12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az ÚR, a te Istened ad neked! 13 Ne ölj! 14 Ne paráználkodj! 15 Ne lopj! 16 Ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen! 17 Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami az övé!. 18 Az egész nép pedig látta a mennydörgést, villámlást, kürtzengést és a hegy füstölgését. Amikor látta ezt a nép, megrémült, és hátrébb húzódott. 19 Azt mondták Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád. De Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. 20 Mózes erre azt mondta a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, hogy őt féljétek, és ne vétkezzetek. 21 A nép tehát távol állt, Mózes pedig közelebb ment a felhőhöz, amelyben Isten volt. 22 Ekkor azt mondta az ÚR Mózesnek: Így szólj Izráel fiainak: Ti magatok láttátok, hogy a mennyből szóltam hozzátok. 23 Ne készítsetek mellettem még ezüstisteneket, és ne csináljatok magatoknak aranyisteneket. 24 Földből készíts nekem oltárt. Azon áldozd égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Minden helyre elmegyek hozzád, és megáldalak, ahol azt akarom, hogy megemlékezzetek a nevemről. 25 Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd azt faragott kőből, mert amint ráveted faragó vasadat, megfertőzteted. 26 Lépcsőn se menj föl az oltáromhoz, hogy ki ne látsszon a szemérmed.
Mt.22.37 Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38 Ez az első és nagy parancsolat. 39 Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
Mt.5.28 Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.
Róm.8.3 Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben, 4 hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Lélek szerint.