Skip to main content

02.12 Mózes rólam írt

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 26,31-27,8

MAGYARÁZATAINKAT egyetlen tételre fogjuk korlátozni mindkét fejezetből, a szentélyen belüli kárpitra, valamint a külső udvarban lévő rézoltárra. Ahogyan bent állunk a sátorban és körülnézünk, minden az Ő dicsőségéről beszél, Zsolt 29,9.

A kárpit akadályt képezett, „azt jelentvén ki ezzel a Szent Szellem, hogy még nem nyílt meg a szentély útja", Zsid 9,8. Mögötte, a szentek szentjében volt a szövetség ládája és Isten jelenléte, ahova nem volt szabad belépni, csak a főpapnak az év egyetlen napján, amikor bevitte az engesztelés vérét, hogy a kegyelem ülőszékére hintse. A Zsidókhoz írt levél a következőképpen értelmezi: „a kárpit, azaz az Ő teste", Zsid 10,20. Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, a templom kárpitja „fölétől aljáig ketté hasadt", Mt 27,51. Az út a szentek szentjébe hirtelen megnyílt. Nem a testté létel volt, ami elhozta az üdvösséget és Isten közelségét. Emberi teste azért formáltatott számára, hogy megszakadjon a halálban. Ennek a halálnak a következtében Isten most ezt mondja: „gyertek közel hozzám".

Az udvarban látjuk a rézoltárt, 2Móz 38,30. Ha figyelembe vesszük annak célját, bűngyűlölő Istent látunk, és mégis, ahol megnövekedik a bűn, ott a „kegyelem még sokkal inkább bővölködik", Róm 5,20. A felajánlott áldozat a bűnök helyzetének elfoglalását jelenti. Úgy is nevezték, hogy égőáldozati oltár, 2Móz 31,9, az az oltár, amely a bejárat mellett van, 3Móz 1,5. A teljesen elégetett kedves illatáldozat volt az Isten által kijelölt eszköz, amely lehetővé tette, hogy az ember Istenhez közeledjen. Amint Isten az oltárra tekintett, annak ismételt és különféle áldozataira, előre nézett és egy másik áldozatot látott, nem marhákat és kecskéket, hanem szeretett Fiát, Zsid 10,1-10. Neki kellett eljönnie, hogy elvegye a bűnt Önmaga feláldozásával és Önmagát ajánlja fel érettünk, „áldozatul az Istennek, kedves jó illatul", Ef 5,2. A kereszt van a középpontban, Zsid 9,26.

A külső udvarban a rézoltár a bűnről beszélt, amellyel isteni ítéletnek megfelelően kell foglalkozni, és a megvalósult közeledésről, Krisztus befejezett művéről. A belül lévő arany oltár, ahol felemelkedett a jó illat, Krisztus tökéletességéről beszélt, és értünk végzett folyamatos munkájáról, 30,1-10; Zsid 7,25. Egyik a harag kioltott tüzét mutatta és a kielégített szentséget, a másik az imádat felgerjedt tüzét, a szent szolgálatot.

2Móz.26. 31 Készíts függönyt kék, bíborpiros és karmazsinszínű és sodrott lenből. Szépen beleszőtt kerúbokkal készítsék. 32 Tedd négy akácfából való, arannyal borított oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüsttalpon. 33 Tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és az a függöny válassza el nektek a szent helyet a szentek szentjétől. 34 Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében. 35 Az asztalt pedig helyezd a függönyön kívül, és a mécsestartót az asztallal szemben, a hajlék déli oldalába. Az asztalt pedig tedd az északi oldalra. 36 Készíts kék, bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből hímzett függönyt a sátor bejáratára is. 37 A függönyhöz pedig csinálj öt oszlopot akácfából, és borítsd be őket arannyal. Horgai aranyból legyenek, és önts nekik öt réztalpat.
2Móz.27. 1 Az oltárt akácfából készítsd, öt könyök legyen a hossza és öt könyök a szélessége. Négyszögű legyen az oltár, a magassága három könyök. 2 Szarvakat is készíts a négy sarkára, vele egy darabból, és borítsd be rézzel. 3 Készíts hozzá fazekakat is a hamujának, hozzá való lapátokat, medencéket, villákat és serpenyőket. Minden hozzá való edényt rézből készíts. 4 Készíts hozzá hálószerű rézrostélyt is, és a háló négy sarkára csinálj rézkarikát. 5 Tedd az oltár pereme alá alulról úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen. 6 Készíts az oltárhoz akácfa rudakat is, és borítsd be őket rézzel. 7 Dugják a rudakat a karikákba, és legyenek azok a rudak az oltár két oldalán, amikor hordozzák. 8 Üresre csináld azt deszkából úgy, ahogy a hegyen mutattam neked.
Zsolt.29. 9 Az ÚR hangjára megellenek a nőstény szarvasok, az ÚR letarolja az erdőket, és templomában mindenki így kiált: Dicsőség!
Zsid.9. 8 A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy addig nem nyílik meg az út a szentélybe, amíg fennáll még az első sátor.
Zsid.10. 20 azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
Mt.27. 51 És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek.
2Móz.38. 30 Abból készítették a talpakat a gyülekezet sátrának bejáratához, a rézoltárt, az ahhoz való rézrostélyt és az oltár minden edényét.
Róm.5. 20 A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,
2Móz.31. 9 Az egészen elégő áldozat oltárát és minden edényét, a mosdómedencét és állványát.
3Móz.1. 5 És ölje meg a marhát az ÚR előtt; Áron fiai, a papok pedig vigyék föl a vért, és hintsék a vért körös-körül az oltárra, amely a gyülekezet sátrának bejáratánál van.
Zsid.10. 1 Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. 2 Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. 3 De azok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. 4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. 5 Azért e világba jövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, 6 égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél. 7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. 8 Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő- és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak, 9 azután így szólt: Íme, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. 10 Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által.
Ef.5. 2 és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.
Zsid.9. 26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta. Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
2Móz.30. 1 Készíts oltárt a füstölőszerek elfüstölögtetésére is. Akácfából készítsd. 2 Egy könyök hosszú, egy könyök széles, négyszögű és két könyök magas legyen. Vele egy darabból legyenek a szarvai is. 3 Borítsd be tiszta arannyal a tetejét és az oldalait körös-körül és a szarvait is. Aranyszegélyt is csinálj hozzá körös-körül. 4 A szegélye alá a két oldalán két aranykarikát is készíts hozzá. Mindkét oldalára készítsd, hogy rúdtartókul legyenek, és azokon hordozzák az oltárt. 5 A rudakat akácfából készítsd, és borítsd be arannyal. 6 Tedd a függöny elé, amely a bizonyság ládája mellett, a bizonyság fedele előtt van, ahol megjelenek neked. 7 Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert. Akkor füstölögtesse, amikor a mécseket rendbe teszi. 8 Úgyszintén, amikor Áron este fölteszi a mécseket, füstölögtesse azt. Szüntelen illatáldozat legyen ez az ÚR előtt nemzedékről nemzedékre. 9 Ne áldozzatok azon idegen füstölőszerekkel, se égőáldozattal, se ételáldozattal, és italáldozatot se öntsetek rá! 10 Végezzen Áron engesztelést annak szarvainál évente egyszer az engesztelő napi áldozat véréből. Évenként egyszer végezzen engesztelést azon, nemzedékről nemzedékre. Szentségek szentsége ez az ÚRnak.
Zsid.7. 25 Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.