Skip to main content

02.20 Bevezetés Mózes 3. könyvéhez (Leviticus)

OLVASNIVALÓ: 
3Móz

ISMÉTLŐDŐEN OLVASSUK a könyvben, hogy Isten beszélt Mózeshez, és részletesen megismerhetjük mindazt, amit Isten parancsolt neki, lásd 3Móz 1,1; 4,1; 5,14; 6,1.8.19.24. stb. Ennek szükségszerű következménye volt, hogy: „szólj Izráel fiainak", pl. 3Móz 1,2; 4,2; 6,25; 7,23.29 stb. Nem Mózes saját nézeteivel van dolgunk. Ezek Isten szavai, amelyeket vele közölt.

A Mózes 3. könyvéhez jó kulcsszó a szentség. Isten itt olyan néppel foglalkozik, akit megváltott a rabszolgaságból és szövetségi viszonyba hozott Önmagával. Mindannak fényében, amit értük tett, joggal várható, hogy ők azt fogják tenni, amit kíván tőlük, vagyis szent népként fognak élni. Az az igény azonban, hogy a nép szent legyen, nem egyedül azon a tényen nyugszik, hogy Ő váltotta meg őket, hanem azon is, hogy Ő szent - „szentek legyetek, mert én szent vagyok", 11,44. Izráel pogány szomszédai között az istenségeiknek való odaszentelés gyakran erkölcstelen rítusokat foglalt magában. Izráel számára az engedelmesség, a hit volt Isten követelménye, és hogy Isten saját szent jelleme tükröződjön vissza mindennapi életükben. Az Újszövetség mércéje ugyanaz, 1Pt 1,16.

A könyv az Úr Jézust is előképszerűen kiábrázolja. Személyének és engesztelő munkájának különféle mozzanatai láthatók az első fejezetekben leírt áldozatokban, vö. Zsid 10,5-10. Áron, a főpap úgy utal Őrá, mint „hitvallásunknak... főpapjára", Zsid 3,1; vö. Zsid 4,14-16. Az Úr ünnepei az Ő győzelmeiről, munkájának különböző mozzanatairól és fázisairól beszélnek, 3Móz 23,1-44.

A bűn minden rútságával áll előttünk, amikor a leprát szemléljük, 13. és 14. fej., de ugyanakkor azt látjuk, hogy Isten gondoskodik a tisztulásról. Krisztus munkája kerül a középpontba, amikor a kiontott vért látjuk.

A könyv vázlata

(1)  Közeledés Istenhez, 1-10. fej.

Az öt áldozat, 1,1-6,7;

Az áldozatok törvénye, 6,8-7,38;

A papság, 8-10 fej.

(2)  Szentség, 11-27. fej.

Tisztaság;

(I.) Tiszta étel, 11. fej.,

(II.) Tiszta test, 12,1-14,32,

(III.) Tiszta otthon, 14,33-57,

(IV.) Tiszta öltözet, 15. fej.

(V.) Állandó folyamodás a vérhez, 16. fej.

Vegyes törvények, 17-27. fej.

1Pt.1. 16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
Zsid.10. 5 Azért e világba jövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, 6 égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél. 7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. 8 Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő- és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak, 9 azután így szólt: Íme, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. 10 Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által.
Zsid.3. 1 Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,
Zsid.4. 14 Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. 16 Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.