Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 5,1-21; 6,1-15

EZ A KÉT fejezet feltárja Izráel Istenének egyedülálló jellemét. A környező nemzeteknek bőven voltak isteneik. Az ő bálványszobraik megfoghatóak, mégis élettelenek voltak. Azok imádatában nem volt biztonság, vagy békesség. De Isten választott népe számára, akik ismerték Őt, noha az Úr Isten láthatatlan volt, mégis valóság. Isten dicsősége és nagysága látható volt, amikor törvényeit nekik adta, 5,24 - ez valóban csoda volt!

„Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk egy Úr!", 6,4. A shemá, az így leírt héber szó, amellyel kezdődik (= halld), feltárja Isten jellemét. Izráelnek egy Istene volt - az egyetlen Isten. Ennek az igazságnak a nagyszerűségét megvallotta reggel és este minden hűséges zsidó, és teszi még ma is. A zsidó ortodoxiának még mindig ez a középpontja. A szó szerinti héber jelentés azt állapítja meg, hogy Isten a „mindig létező Egyetlen"; „Elohimunk (a többesszám a háromságra utal) egyetlen Jahve". Isten minden cselekedete mögött az Ő jellemének teljessége van. Nem volt más Isten hozzá hasonló; valójában nem is volt más Isten. Izráelnek szüksége volt Istene megismerésére. Így van velünk is, Kol 1,9-10.

Mózes habozás nélkül a nemzet elé tárta Jahve elvárásait. Az emberi lény minden része, minden hatalom, amelyet birtokolt, az Övé volt. Szeressék Őt teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből, 5Móz 6,5. Elvárásai jogosak voltak, ők pedig féljék, szolgálják és az Ő nevére esküdjenek, 13. v. Ő féltékeny Isten!, 14-15. v., de nem önző birtoklási vággyal. Egyáltalán nem! Az Ő féltékenysége szentségén és szeretetén alapul. Ő váltotta meg őket az egyiptomi szolgaságból, 12. v. Hűségük és szeretetük volt az elfogadható felelet erre. A megosztott hűség sohasem elégítheti ki, vagy tisztelheti Istenünket! Róm 12,1-2.

Figyeljük meg, hogyan öntötte szavakba Mózes újból a parancsolatokat, 5,1-21. Ez nem valamilyen második törvény; ez a Sínai szövetség újbóli kihirdetése. Ezek az „Igék" jelentették a nemzet Istennel való közösségének alapját. Személyes erő van abban, ahogyan Mózes a parancsolatokat alkalmazza. „Színről színre szólott veletek az Úr", 4. v. Minden ezt követő nemzedék felelős volt azért, hogy engedelmeskedjék a szövetség feltételeinek. Súlyos gondolat! Az egyszer Isten által adott parancsolatok állandó kötelezettséget jelentenek. Figyelmeztetést jelent számunkra újra hallani az Üdvözítő szavait: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok".

5Móz.6. 1 Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és végzések, amelyekről azt parancsolta az ÚR, a ti Istenetek, hogy tanítsam meg nektek, hogy ezek szerint éljetek azon a földön, ahová most átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2 Féld az URat, a te Istenedet, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és az unokáid egész életetekben, hogy hosszú ideig élhessetek. 3 Ezért halld meg, Izráel, és tartsd meg és cselekedd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogy megígérte neked az ÚR, atyáid Istene. 4 Halld meg, Izráel: az ÚR, a mi Istenünk az egyetlen ÚR! 5 Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 6 Legyenek a szívedben ezek az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7 Tanítgasd ezekre fiaidat, és szólj ezekről, akár a házadban ülsz, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. 8 Kösd ezeket jelül a kezedre, és legyenek homlokkötőül a szemeid fölött. 9 Írd föl ezeket házad ajtófélfáira és a kapuidra. 10 És amikor bevisz téged az ÚR, a te Istened a földre, amely felől megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, 11 és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő- és olajfakerteket, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jóllakásig, 12 akkor vigyázz, meg ne feledkezzél az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 13 Féljed az URat, a te Istenedet, neki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. 14 Ne kövess más isteneket azoknak a népeknek az istenei közül, amelyek körülötted vannak 15 – mert az ÚR, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten –, hogy az ÚRnak, a te Istenednek a haragja föl ne gerjedjen ellened, és el ne töröljön téged a föld színéről.
Kol.1. 9 Ezért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, 10 hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében,
Róm.12. 1 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.