Skip to main content

03.29 Király, pap és próféta

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 17,14-18,22

FONTOS VOLT, hogy a népet kormányozzák, és méltóképpen képviseljék Isten előtt. A királyi, papi és prófétai hivatást érintő előírások ezért születtek. Mózes felvázolt valamit abból a felelősségből, amely ezekkel a hivatalokkal járt. Izráelben mindegyiket külön gyakorolták.

Figyeljük meg a királyság követelményeit, 17,14-20. Az 1Sám 8 írja le, hogy a király utáni vágy abból a kívánságból eredt, hogy hasonlóak legyenek a többi nemzethez. Ez nem tetszett az Úrnak és Sámuelnek, de teljesítették kérésüket. Olvasmányunk Isten mintáját mutatja be a királyról és annak jelleméről. Testvéreik közül kell választani, 15. v. Hajlamai istenfélőek és tiszták legyenek. Tökéletesen követnie kell a törvény előírásait, 18-20. v. A történelem bizonyítja, hogy azok a királyok, akik leginkább hozzájárultak a nemzet boldogulásához, olyanok voltak, akikről el lehetett mondani, hogy „kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt", pl. 2Kir 22,1-2.

Az a hely, amelyet a pap töltött be a nép között, hangsúlyos, 5Móz 18,1-8. Őneki is testvérei közül kellett származnia, és Isten választotta ki. Ő szolgált az Úr nevében, 5. v. El volt különítve az Úrnak, és fel volt szentelve, hogy képviselje a népet az Úr előtt. Az Úr volt az osztályrésze, mégis a nép tartotta el, 3. v.

A prófétai tiszt nagy fontosságú volt Izráelben. Isten emberei jelentették Istennek a néphez szóló hangját, különösen az elhajlás korszakaiban. Hamis próféták bőven lesznek, 9-14. v., de az igazmondás bizonyítéka lesz az Úr szavának a beteljesedése, 21-22. v. Beszélni akkor, amikor az Úr nem szólt, elbizakodottság, és a következménye ítélet lesz, 20. v.

Vizsgáljuk meg Krisztus személyét ennek a három nagy tisztségnek a viszonylatában. Ő Isten által adott Király, Zsolt 2,6. Az uralkodói ideál minden eszménye be fog teljesedni, amikor Ő, mint királyoknak Királya és uraknak Ura fog uralkodni, Jel 19,11-16. Ő a mi nagy Főpapunk. A lévita papság elbukott emberi gyengeség és bűn miatt. Hibáival együtt Krisztusra mutatott, aki „mindenha él, hogy esedezzék" értünk, Zsid 7,25. Ő Isten Igéje is, aki Istentől jött, beteljesített és kibontakoztatott mindent, ami a prófétai tisztben kívánatos volt, Csel 7,37. Dicsérjük Istent Urunk Jézus Krisztus dicsőségeiért!