Skip to main content

04.08 Vigyázz! Gibeoniták

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 9,1-27

MINTHOGY A GIBEONITÁK az ígéret földjének lakói voltak, azokat képviselik, akik már lakosok a hívő ember örökségének területén, Ef 6,12. Vezetőjük az ördög, 11. v., aki csaló is, és képes a „köpönyegforgatásra", 2Kor 11,14; 1Pt 5,8. Izráel előrenyomulása biztosan közeledett a befejezéshez (lásd Józs 10. és 11.; különösen pedig 11,23.), de kezdeti győzelmeik még megdöbbenést keltettek, 9,3; 10,1. A gibeoniták viszont már látták az elkerülhetetlent, és megfelelően felkészültek. Az ördöghöz hasonlóan nem adták fel, hanem fortélyhoz folyamodtak, mert „ravaszul cselekedtek", 9,4. Álruhájuk tökéletes volt, állításuk kézenfekvő, de a következmény Izráelre nézve veszedelmes, 14-17. v. Figyeljük meg különösen a 17-20. verset. Vigyázz, Józsué! Elfelejtetted tévedésedet Ainál? Bár a dolog ismét egy kissé gyanús volt, „az Úr tanácsát pedig nem kérték", 14. v. Józsué békét és szövetséget kötött velük. Nem lehet és nem szabad ezt tenni az ellenséggel - könyörtelen háborút kell folytatni ellene. Olvasd el gondosan az 5Móz 7,2-t. Józsué, ilyen hamar elfelejtetted a neked ígért siker alapvető titkát? Józs 1,8.

Nem szabad a látszat alapján ítélnünk, vagy aszerint, amit hallunk. Keressük inkább Őt, akinek nem volt szüksége rá, hogy így tegyen, Ézs 11,3. Nem tudott Józsué az Úrra várni? Már három nap múlva megtudta az igazat, de túl késő volt, és most már nem szegheti meg a szavát. Ennek a szövetségnek a megszegése később Izráelnek bajt okozott, 2Sám 21,1-10.

Ha ehhez hasonló ígéretet teszünk, anélkül, hogy az Úr véleményét keresnénk és figyelembe vennénk, Ő betartathatja azokat velünk, 2Sám 21,1-2.

A gibeonitákhoz hasonló ellenség milyen gyakran ki tudja használni Isten népe közül sokaknak a naivitását. Nagyon jól értesülteknek tűnnek az Úr útjait illetően, 10. v., látszólag nagyon ügyesen tudják idézni a Szentírást, 24. v. és őszinte vonzalmat színlelnek Izráel Istenéhez, 9. v. De ne feledjük, hogy hozzájuk hasonlóan a mi ellenségünk „hazug és hazugság atyja", Jn 8,44. Vigyázz a mesterkedéseire!

János figyelmeztet bennünket, hogy „sok hitető jött e világra", 2Jn 1,7. Azt akarják, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is", Mt 24,24. „Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket", 1Jn 3,7.

Tanulság: Győződjünk meg róla, hogy „a szellemek vajon Istentől vannak-e".

Ef.6. 12 Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak.
2Kor.11. 14 Nem is csoda, hisz maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát.
1Pt.5. 8 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.
5Móz.7. 2 és az ÚR, a te Istened hatalmadba adja és megvered őket, akkor mindenestül pusztítsd el őket. Ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk.
Józs.1. 8 El ne távozzék e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz.
Ézs.11. 3 És gyönyörködik az ÚR félelmében, és nem szeme látása szerint ítél, és nem füle hallása szerint bíráskodik.
2Sám.21. 1 Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Megkérdezte Dávid emiatt az URat, és az ÚR ezt mondta: Saulért és az ő vérszopó háza népéért van ez, mivel megölte a gibeóniakat. 2 Hívatta tehát a király a gibeóniakat, és beszélt velük. A gibeóniak pedig nem az Izráel fiai közül valók voltak, hanem az emóriak maradékából, akikkel Izráel fiai esküvel kötöttek szövetséget. De Saul mégis kereste az alkalmat, hogy kiirthassa őket Izráel és Júda fiai iránti buzgalmából.
Jn.8. 44 Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atyja.
2Jn.1. 7 Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.
Mt.24. 24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.
1Jn.3. 7 Gyermekeim, senki se tévesszen meg titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz;