Skip to main content

04.14 Gedeon: a győzelemhez vezető út

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6,11-32

MIDIÁN AZ AZ ELLENSÉG, amely a haszonleső szellemet képviseli, ami olyan gyakran kifosztja és megbénítja Isten népét. Midián Ábrahám leszármazottja volt, 1Móz 25,2, így rokona Izráelnek, de a bibliai színtéren úgy jelennek meg, mint „kereskedők", 1Móz 37,28. Figyeld meg a Péld 11,24 elvét; vö. Bír 6,1-6. Most azonban volt egy fiatal férfi Izráelben, aki

(1)  Helyesen értékelt, 11. v. Fontos tevékenység közben látjuk, szokatlan környezetben, mert számol népének fosztogató ellenségével. Így vonja magára az Istenség figyelmét, 11-12. v.

(2)  Nyugtalanították az uralkodó viszonyok, 13. v. Ezek nyilvánvalóan foglalkoztatták, és „az Úr hozzá fordult". További érdeklődésről számot adva, 14. v.

(3)  Lebecsüli a saját érdemét, de jelet kér, 15.17. v. A jel arra való hajlandóságának kimutatásán alapszik, hogy életének szegényes és nélkülözhetetlen dolgait Istennek áldozza, 17-19. v. Így elvben a midianita szellem saját életében vereséget szenvedett. Az Úr tehát békességet hirdet neki, 23. v., ő pedig ennek megfelelően ünnepli a Békesség Urát Jahve-Salomot, 24. v., amit az oltár maradandóan megerősít. Isten most arra szólítja fel, hogy

(4)  bizonyítsa kifejezett meggyőződését, 25. v. „ugyanazon éjjel". Szélesebb körben is ismertté kellett tennie, mi van a szívében, először saját családjában. Az egyéni meggyőződés nyilvános cselekvésben fejeződik ki. Vennie kellett egy másik tulkot (fontos elv), amelyet biztonságban megőrzött a midianita elnyomás egész időszaka alatt, vö. 6,1 és 25. Ezután lerontva Baál családi oltárát, amely Izráel alapvető bűne volt, építsen afölé oltárt Jahvenak, és a második tulkot azon áldozza fel a nemzet igaz áldozói hitének kifejezéseként. Mélységes rettegéssel az éjszaka leple alatt cselekszik - de cselekszik! Azok, akik előrehaladnak az Úr félelmében, felkészültek rá, hogy azt adják Őneki, amit akkor nehezen engedhetnek meg maguknak, de felismerve így az isteni jogokat, jó úton vannak, hogy legyőzzék Midiánt, és helyreállítsák Isten népének igazi gazdagságát. Ha megtagadunk valamit Istentől, mert valamilyen „Baál" van az életünkben, Isten elveheti „Midiánon" keresztül, amink van.

Tanulság: A lelkem birodalmában Midián felett aratott győzelem felkészít, hogy diadalmaskodjak felette a fizikai küzdőtéren.

1Móz.25. 2 És az szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
1Móz.37. 28 Közben a midjáni kereskedők arra mentek. Ekkor fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták az izmáelieknek húsz ezüstpénzért. Azok pedig elvitték Egyiptomba.
Péld 11. 24 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van olyan, aki visszatartja a járandóságot, mégis nagyon szűkölködik.