Skip to main content

04.30 Az Úr azt nézi, ami a szívben van

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,1-23

DÁVID NEVE, amely azt jelenti, hogy „szeretett", hűen leírja mi volt ő Isten számára: „szíve szerint való ember", 1Sám 13,14; Csel 13,22. „Adta azt felebarátodnak (Dávidnak), aki jobb nálad", 1Sám 15,28. Ebben az olvasmányban először felkeni Sámuel, mint Saul utódját, 1-13. v., azután pedig bekerül az udvarba, mint Saul lecsendesítője, 14-23. v.

Sámuel még bánkódott Saul miatt, akit az Úr elvetett, 1. v., és félt tőle, 2. v. A prófétát meggyőzték Eliáb külsőleges kiválóságai, aki Isainak (Jesse) elsőszülöttje volt, és ezt gondolta: „Bizony, az Úr előtt van az Ő felkentje", 6. v. Isai előhívta többi hat fiát, de csak ezt kellett hallania: „Nem ezek közül választott az Úr", 10. v. Még ő sem tekintette a legfiatalabbat lehetséges jelöltnek, 11. v. Azonban Sámuel most már tudta, hogy nem ülhetnek le (szó szerint: körbe) nélküle; közöttük kell lennie, ha áldozati ünnepüket meg akarják tartani, vö. 11b. Ez a rend számunkra és Izráel számára, de még a menny számára is. Az Úr Krisztusának (felkentjének) közöttünk kell lennie, Zsid 2,12; Zsolt 22,22; Jel 5,6.

„Kelj fel és kend fel, mert ő az", mondta az Úr, amikor Dávidot oda vitték, 12. v. Ő felkent volt „testvérei között", míg a mi Szeretettünk „öröm olajával" lett fel kenve társai fölé, Zsolt 45,8; Zsid 1,9. Attól a naptól fogva Dávid különösképpen fel volt készítve istenadta munkájára, mivel „az Úrnak Szelleme Dávidra szállt", 1Sám 16,13. Arról van szó, hogy nem az tette őt alkalmassá, ami önmagában volt, bár erről is olvashatunk, 11-től, 18; 17,42. Alkalmas volta, ugyanúgy, mint a miénk, Istentől volt, 2Kor 3,5. Sohasem vagyunk elhívva munkára az isteni ajándék és a Szent Szellem hatalma nélkül.

Meglepő lehet némelyeknek, hogy Saul búskomorsága az Úrtól eredt, de engedetlensége miatt bánt így vele, 14. v. Éppen Saul állapota adta az első alkalmat, hogy Dávid az udvarba kerüljön, 21. v. Dávid, naponkénti foglalatossága közepette így tett bizonyságot Istenéről, 18. v., Őt látva minden helyszínen és körülményben, így Ő lett énekének lényegévé. Csak ilyen szent, tapasztalt ember segíthet egy megzavart léleknek, és teheti meg, hogy az jobban legyen, 16-23, mert „az Úr vele van", 18. v. Milyen dicsőítő ének támadhat a lelkedben ma, „a király számára"?

1Sám.13. 14 Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, a kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt néked.
Apcsel.13. 22 És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.
1Sám.15. 28 Akkor monda néki Sámuel: Elszakítá tőled az Úr a mai napon Izráelnek királyságát, és adta azt felebarátodnak, a ki jobb náladnál.
Zsid.2. 12 Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked.
Zsolt.22. 22 Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
Jel.5. 6 És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
Zsolt.45. 8 Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
Zsid.1. 9 Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
2Kor.3. 5 Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: